Cov neeg ntseeg hwm Yes Xus lub siab pib cov hauj lwm nyob Bangkok, ib pluag mov ib npaj

2 xyoos hauv kev txwv txiav los ntawm tus kab mob COVID-19 sib kis, ua rau kev lag luam ntsib teeb meem ntau yam nyob hauv lub teb chaws. Thaib teb ntsib cov teeb meem txhua txhia qhov chaw ntsiag to, ua rau cov neeg pluag txom nyem lub neej nyob nyuab kawg, vim lawv nrhiav tsis tau ib txoj hauj lwm ruaj khov pab kom lawv nyob tau. Cov poj niam neeg ntseeg hwm Yes Xus lub siab nyob Bangkok thiaj pib ua cov hauj lwm “ib pluag mov ib npaj”. Lawv faib zaub mov rau 200 tus neeg nyob hauv cov thaj tsam neeg nyob coob coob. Lawv yug mov li ntawd 1 hlis ib zaug. Lub hom phiaj uas lawv ua li no muaj 2 yam xws li : pab cov neeg pluag txom nyem lub caij lawv raug kev kub ntxhov, txhawb nqa kev ntseeg hauv txoj kev txhawb nqa tib neeg lub neej txoj sia hauv cov neeg Phus Thas nyob thaj tsam Klong Toei.

Tas tsoom pej xeem Thaib muaj yuav luag 7 feem pua yog cov neeg nyob ntawm txoj kab cov neeg pluag hauv lub teb chaws. Cov neeg pluag txom nyem no lawv sib sau nyob hauv tej thaj tsam muaj neeg nyob coob coob hauv cov nroog loj. Klong Toei nyob hauv plawv nroog Bangkok thiab yog thaj tsam uas muaj neeg nyob li ntawm 100,000 leej. Nyob Klong Toei yog thaj tsam neeg nyob sib txiv nrog vaj tse xyoob ntoo thiab ze lub tshav nkoj.

Cov neeg ntseeg muaj tsev kawm ntawv nyob Klong Toei, yog lub tsev kawm ntawv hwm Yes Xus lub siab Convent School thiab muaj cov neg ua hauj lwm pab cov neeg pluag txom nyem.

Add new comment

7 + 2 =