Cov neeg Hais Tis tab tom khiav mus rau ciam teb Mev Xis Kos thiab As Mes Lis Kas, lub Koom Txoos thov kom pab muab kev ncaj ncees

Cov neeg Hais Tis tab tom khiav mus rau ciam teb Mev Xis Kos thiab As Mes Lis Kas, lub Koom Txoos thov kom pab muab kev ncaj ncees

(Haitians head to Mexico-U.S. border; church seeks humanitarian help) - Crux Now photo -

Lub Koom Txoos nyob npuas ciam teb Mev Xis Kos tau thov kom sawv daws muab kev pab cov neeg thoj nam Hais Tis ntau pua leej nyob hauv lub nroog Nus Vos, vim tam sim no tab tom muaj kev kub ntxhov heev, lawv vam tias yuav tau mus ua lub neej tshiab nyob As Mes Lis Kas teb.

Lub Cheeb Koom Txoos Nus Vos hais tias : teeb meem kub ntxhov ntawm tib neeg kev ncaj ncees, mas yog cov neeg Hais Tis coob coob khiav los txog peb lub nroog lawm. Thiab peb cov kwv tij ntawd xav tau kev pab ntawm peb. Lub Cheeb Koom Txoos thov pab kev noj qab haus huv ntawm leej tib neeg, xws li ntaub npog qhov ncauj thiab tshuaj kho mob.

Cov neeg thoj nam khiav los txog hauv lub nroog Nus Vos uas nyob npuas ciam Las Les Dos thiab lub xeev Texas, mas tshwm sim lub caij As Mes Lis Kas npaj siab rho nqe lus 42 thiab 23 tawm, uas yog kav lub 3 hlis thaum kab mob sib kis xyoo 2020. Thiab tso lus rau tsoom neeg khiav rov mus Mev Xis Kos yam sai tsis tas yuav sau ntawv thov ua neeg thoj nam.

Add new comment

2 + 9 =