COV LEEJ PHAUJ YOG COV TSHAJ NTUJ LUS ZOO TSHAJ NYOB NPEES LAS DES

Leej Phauj Albina Gomes uas nyob hauv lub Koom Haum Maria Bambina Sisters, yog tus Leej Phauj luag qhuas thiab nto npe txog kev tshaj Ntuj Lus zoo tshaj nyob Npees Las Des teb.

Tus Leej Phauj 89 xyoos ntawm Sisters of Charity of Sts. Bartolomea Capitanio thiab Vincenza Gerosa, nws tau ua hauj lwm ntau xyoo nyob hauv cov neeg pluag thiab nyob toj siab. Yam li nws pab kom cov me nyuam tau kev kawm ntawv.

Leej Phauj Albina Gomes hais tias : nws cov hauj lwm tshaj Ntuj Lus, mas muaj tshaj 5,000 tus neeg npaj txais lub Cim Ntxuav nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Npees Las Des. Leej Phauj Albina Gomes yug hnub tim 25 lub 12 hlis xyoo 1932. Nws kawm ntawv tiav thiab txais lub Cim Cog Lus hnub tim 25 lub 3 hlis xyoo 1960. Nws tau ua hauj lwm pab cov neeg ntseeg nyob hauv lub nroog Nkos Kas Tas nyob Is Ntias teb. Xyoo 1967, nws rov mus Npees Las Des teb thiab qhia kev ntseeg

Txij xyoo 1953 txog xyoo 1967 Leej Phauj tau ua hauj lwm tshaj Ntuj Lus nyob Nkos Kas Tas thiab Kis Xas Nas Kas. Xyoo 1967 nws tau rov mus pab kev tshaj Ntuj Lus nyob Npees Las Des teb. Nws txoj hauj lwm yog qhia kev ntseeg.

Xyoo 1968 txog xyoo 1971, thaum sawv tsov rog nyob Npees Las Des teb, Leej Phauj tau ua xib hwb qhia ntawv, thiab nws raug xa mus nyob hauv lub tsev kho mob Leej Ntshiab Vincent nyob Dinajpur.

Tom qab tsov rog tiaj tus xyoo 1972, nws raug tshais chaw mus nyob Xis Mus Lias, nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Khus Nas, thiab nws kuj ua xib hwb qhia ntawv. Xyoo 1989, nws raug xav mus nyob hauv pab tub tshaj Ntuj Lus Mariampur, hauv lub Cheeb Koom Txoos Dinajpur. Nws nyob ntawd mus txog xyoo 2009.

Nws txoj hauj lwm yog qhia kev ntseeg thiab npaj cov neeg hauv zos txais lub Cim Ntxuav. Nws kuj ua cov hauj lwm txhawb nqa lwm cov hauj lwm thiab. Xyoo 2009, nws raug tshais chaw mus ua hauj lwm hauv Sursunipara, uas zwm rau lub Cheeb Koom Txoos Rajshahi.

Add new comment

2 + 5 =