Cov Leej Phauj Kav Tos Liv nyob Mias Mas teb, rau siab kawm lus kom tau pab cov pej xeem nyob deb kev vam meej

Myanmar Catholic nuns brave language barriers to reach out to remote villagers (Asianews photo)

Cov Leej Phauj Kav Tos Liv ua hauj lwm pab cov neeg Las Hum nyob hauv ib lub zos hauv lub nroog Thaj Khib Lem (Tachilei), zwm rau Cheeb Koom Txoos Jaitone nyob Mias Mas teb sab hnub tuaj.

Kev mus los yog ib yam nyuab kawg, caij tsheb Motor yuav tsum siv sij hawm 1 teev ntau thiaj mus txog kev pua roj hmab. Tsis muaj tsev kawm ntawv, cov me nyuam tsis tau txais kev kawm, tsoom pej xeem 95 feem pua yog neeg tsis paub ntawv thiab tsis muaj kev sib xa xov ua lus Mias Mas.

Cov Leej Phauj tus Zoo Tswv Zov Yaj tau ua ib qho Program kev paub hais txog saib xyuas tib neeg lub cev thiab txhawb nqa kev kawm rau cov me nyuam kawm ntawv uas yog neeg txom nyem nyob deb kev vam meej.

Tus Txiv Plig yuav mus tsham cov neeg Las Hum hauv zej zog 1 xyoos 1 zaug xwb, Txiv Plig tau saib xyuas ntau lub zos, vim yog ib feem kev tshaj Ntuj Lus ntawm cov Leej Phauj thiab cov Txiv Plig.

Cov Leej Phauj ua cov hauj lwm saib xyuas cov me nyuam yaus thiab qhia ntawv, txhawb nqa cov neeg zej zog lub zog, nrog cov thawj coj sib fim sib tham, tsis hais poj niam los txiv neej, cov thawj coj ntawm lwm txoj kev teev hawm thiab qhia cov tub ntxhais hluas kom txawj sib pab txhim kho. Txhawb nqa cov niam tsev kom lawv txawj tu me nyuam, thiab fab kev noj qab nyob zoo. Muaj 4 tug Leej Phauj tus Zoo Tswv Zov Yaj tab tom tshaj Ntuj lus nyob hauv lub nroog Thaj Khib Lem (Tachilei).

Add new comment

2 + 9 =