COV LEEJ CHOJ AS MES LIS KAS TSIS TXAUS SIAB RAU TXOJ CAI TXAIS COV NEEG THOJ NAM

(Thau los ntawm: CC licence)

Tom qab uas tus Txoov Tim Tswv Biden pab nom tshaj tias : kev txais cov neeg thoj nam yuav xaus rau lub 5 hlis xyoo no, thiab tsuas txais 2,050 leej xwb. Yog ib zaug uas tseem hwv As Mes Lis Kas txais cov neeg thoj nam tsawg tshaj plaws. Vim li ntawd cov Txiv Plig nyob As Mes Lis Kas teb tsis txaus siab. Cov Txiv Plig hais tias kev txais cov neeg thoj nam xyoo 2021 no tseem tsis tau txaus, thiab As Mes Lis Kas teb muaj peev xwm yug tau cov neeg thoj nam coob dua ntawd. 
Thaum lub 2 hlis xyoo no, Biden cog lus tias yuav txais cov neeg thoj nam li ntawm 62,500 leej ua kev tsuj xeeb txwm 40 xyoo ntawm Jesuit Refugee Services nyob hauv lub 11 hlis. Thiab Biden tseem hais ntxiv tias yuav txhab kev txais cov neeg thoj nam kom txog 125,000 leej. Tab sis tam sim no kev txais cov neeg thoj nam, mas xaus rau qhov 15,000 leej. Vim yog ua raws li TRAMP txoj cai kev txais cov neeg thoj nam tsawg zuj zus. 
Lub tsev dawb nyob As Mes Lis Kas teb hais tias ; qhov tseem hwv As Mes Lis Kas yuav txais thiab tsis txais cov neeg thoj nam txhab ntxiv, mas yog lub 5 hlis thiaj paub. Lub tuam tsev dawb pom zoo txais cov neeg thoj nam mus ua lub neej tshiab nyob As Mes Lis Kas, thiab cov fij dav hlau thauj cov neeg thoj nam ntawd yuav qhib tsis ntev tom ntej no. Tswv Qhia Dorsonville hais tias qhov kawg, mas cov tseem hwv As Mes Lis Kas yuav txhab kev txais cov neeg thoj nam kom txog 125,000 leej. 

 

Add new comment

2 + 10 =