COV KAV TOS LIV ZAM TXIM RAU COV TSIM TXOM TXOJ KEV NTSEEG

Muaj ib co neeg phem txawb hoob pob tua neeg nyob hauv lub Caij Hla tsaib no, ua rau neeg tuag 279 leeg. Tus Tswv Qhia Liab hu ua Malcolm Ranjit tshaj tawm nyob hauv lub Caij Hla xyoo no tias : “Hais txog cov neeg raug hoob pob tuag tsaib no, mas peb tsis xav li cas thiab peb zam txim rau neeg txawb hoob pob ntawd.” Tswv Qhia hais ntxiv tias : kev chim siab mas yeej xav pauj kua zaub ntsuab, tab sis peb cov neeg ntseeg Kav Tos Liv yog ib co tsawg tsawg nyob Xis Laas Kas teb, peb thim xav thiab peb cia siab rau Yes Xus, peb txawj txo peb lub siab npau taws, peb tsis cib nyeej. Lub Caij Hla tsaib no uas yog hnub tim 21 lub 4 hlis, cov neeg phem tau caws hoob pob tua neeg nyob hauv 3 lub tsev teev Ntuj thiab 3 lub tsev txais qhua nyob Xis Laas Kas teb, ua rau neeg tuag lawm 279 leeg thiab raug mob 593 leeg. Suav tau tias yog ib zaug kev piam sij loj kawg. Lub caij ntawd, Tswv Qhia Liab Malcolm Ranjit tau thov kom cov tseem hwv tshuaj xwm cov teeb meem no, tab sis tus Txoov Tim Tswv Mais Tis Plhas (Maitri Phla) ua tsis tau cov hauj lwm no, ces nws raug tawm mus lawm. Vim thaum xub thawj tus Txoov Tim Tswv Maitri Phla thuam tias cov Islamic txoj kev tua neeg mas lim hiam kawg nkaus, tab sis tom qab nws ho hais tias yog cov los pav ua lag luam txhaum kev cai hla teb chaws, yog cov tsim teeb meem. Hos tus thawj tub ceev xwm thiab tus pwm tsav fab tub rog raug ntes kawg, vim lawv twb xub paub txog cov teeb meem no, tab sis lawv tsis ua dab tsi los tiv thaiv thiab tsis quav ntsej txog. Ntawm cov tub ceev xwm, mas lawv liam txim rau cov Ntsas Mas hais tias cov Ntsas Mas yog cov phem tshaj nyob hauv lawv lub teb chaws, ces cov teeb meem no yeej yog lawv ua tus tsim. Lawv yog cov caws hoob pob tua neeg nyob hauv lub Caij Hla tsaib no ntag. Cov Ntsas Mas raug ntes 135 leeg uas lawv muaj feem cuam txog kev tua neeg tuag, tab tsis txog tav no kuj tsis tau muaj ib tug raug txiav txim li. Cov kab ke nqaum nplooj lub Caij Hla xyoo no, mas raug tso tawm nyob hauv tshuab tshaj xyam xwb (TV), vim muaj tus kab mob Covid-19 sib kis. Nyob Xis Laas Kas teb muaj neeg mob Covid-19 199 leeg, thiab tuag lawm 7 leej. Lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab As Tos Nis thiab lub tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Xes Npas Tias, uas yog 2 lub tsev teev Ntuj tsaib no raug hoob pob, mas lawv ua cov kab ke nqaum nplooj ntsiag ntsiag xwb. 

 

Add new comment

10 + 2 =