COV KAV TOS LIV NYOB NYAB LAJ TAU TXAIS TSWV NTUJ COV LUS QHIA

(Thau los ntawm: UCANews)

Tus Tswv Qhia uas nyob Nyab Laj qab teb tau hais rau tsoom pej xeem thiab txwv tsis pub muab kev khuv leej ntawm Tswv Ntuj los ua yus txoj kev cia siab ntau dhau. Tus Tswv Qhia ntawd muaj 67 xyoo. Nws thov kom cov neeg ncaj ncees uas muaj kev khuv leej txawj sib zam ib yam li Tswv Ntuj tau zam rau lawv. Thov kom lawv pab cov neeg muaj mob hauv nruab siab, pab cov neeg pluag txom nyem raws li lawv lub peev xwm ua tau. 
Txhua hnub thaum 3 teev hnub qaij, cov neeg ntseeg yuav nyob twj ywm ntsiag to 1 fiab los thov Ntuj pub rau cov neeg uas lawv tab tom yuav tuag thiab cov neeg muaj txhaum, cov neeg ntseeg tsis tas yuav mus thov Ntuj nyob hauv cov tsev teev Ntuj. Tus Tswv Qhia uas yog tus thawj tswj ntawm lub rooj sab laj cov Tswv Qhia Kav Tis Liv Nyab Laj hais tias : “Tsis yog sawv daws yuav tau txais kev pab nyob hauv txoj kev thov Ntuj, Tswv Ntuj yeem cia kom sawv daws nyiaj tiv txoj kev mob, kom sawv daws tau koom nrog Yes Xus nyob saum Ntoo Cuam thiab txoj kev sawv rov qab los”. Tswv Qhia kuj txhawb sawv daws kom txhob hnov qab txog yam zais ntshis nyob ntawm ntoo cuam, Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, nws tau ntsib kev txom nyem ua ntej yuav sawv rov los. Peb kuj yuav tsum raug kev txom nyem thiab zam tsis dhau txoj kev ntawd. 

 

Add new comment

8 + 0 =