COV KAV TOS LIV NROG COV PHUS THAS SIB NTAUS PHOOJ YWM NYOB THAIB TEB

Lub Koom Txoos nyob Thaib teb xav ntaus phooj ywg nrog cov teev hawm Phus Thas. Lub hom phiaj ntawm kev sib cog phooj ywg yog ua kom kev sib haum xeeb ntawm 2 txog kev teev hawm ruaj khov thiab sib koom tes. Ces hnub tim 28 lub 5 hlis 2021 no, tus Tswv Qhia tshiab hu ua Weeradej Jearseree hauv lub Cheeb Koom Txoos Sakunnakhon tau mus ntsib tus thawj hauj sam hu ua Sutham Suthammo uas nyob hauv lub nroog Kasetsrikhun hauv lub xeev Sakunnakhon.

Cov neeg ntseeg Kav Tos Liv nyob Thaib teb, tsuas yog ib feem me me xwb. Thaib teb yog lub teb chaws tim 2 teev hawm Phus Thas los ntawm Suav teb. Nyob hauv 69 plhom tus neeg Thaib, mas 95 feem pua yog teev hawm Phus Thas. Nyob hauv ib tse neeg twg, yeej yuav tsum muaj ib tug Kav Tos Liv los ib tug Phus Thas, tab sis tej yam no yuav tsis ua kom muaj kev chim thiab kev sib cais sib faib. Cov Kav Tos Liv thiab cov Phus Thas yuav tsis sib cais, vim 2 txog kev teev hawm puav leej zoo li ib tug ncej tse nyob hauv tsoom pej xeem Thaib.

Nyob hauv hnub tim 22 lub 11 hlis tsaib no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau thov kom lub Koom Txoos nyob Thaib teb nrog cov Phus Thas sib fim, vim li ntawwd lub zim txwv no txog caij lawm uas 2 txoj kev teev hawm yuav tau sib koom siab koom tes thiab sib fim.

Add new comment

2 + 0 =