CHEEB KOOM TXOOS LANGSON-CAOBANG NYOB NYAB LAJ TEB.

(www.ucanews.com/directory/dioceses/vietnam-lang-son-cao-bang/522)

Nyob hauv lub Cheeb Koom txoos Langson-CaoBang uas nyob ze ciam teb Suav, muaj Tswv Qhia Yos Xes Chau Ngoc Tri ua tus saib xyuas. Xyoo 2017, tsoom pej xeem nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos muaj 1,769,385 leeg, uas yog ntau haiv neeg nyob sib xyaws. 
Tam sim no lub Cheeb Koom Txoos muaj cov neeg ntseeg 6,000 leej, los yog 33 feem pua ntawm tas tsoom pej xeem. Tsoom pej xeem nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos feem coob yog haiv neeg Kinh. Thiab feem coob yog yug tsiaj, ua lag luam thiab xaws khaub ncaws. 
Kev txhim kho teb chaws thiab ncig tsham teb chaws muaj tsis ntau pes tsawg. Vim li ntawd, kev tshaj Ntuj Lus yuav tsum hloov kom haum thaj tsam ntawd, ces thiaj yuav mus txog tsoom pej xeem. Cov Plos Tes Taas feem coob yog nyob hauv nroog xwb, tab sis cov Kav Tos Liv mus faib ua sab ua sua mus txhua lub xeev txhua lub nroog. Ntau xyoo dhau los, cov tub tshaj Ntuj Lus tseem muaj tsawg thiab kev qhia ntuj kev cai muaj ciam, vim tseem hwv txwv. Ces cov neeg ntseeg tsis tau kawm ntuj kev cai txaus. Tab sis nyem no lub Koom Txoos Kav Tos Liv pib nthuav dav, vim neeg nyiam coob zuj zus. 
Xyoo 1990, nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos LangSon-CaoBang, mas tsoom pej xeem tsis tshua muaj hauj lwm ua. Cov tub tshaj Ntuj Lus feem coob kuj yog tuaj lwm qhov tuaj. Xyoo 2017, lub Cheeb Koom Txoos thiaj nqua hu thiab muaj kev xaiv tsa tej tus txwj laus nyob hauv cov zej zog ntawm txhua pab Txiv Plig nyob thoob teb chaws, ces ua rau cov neeg ntseeg kub siab teev Ntuj ntau dua qub. Tom qab lub rooj sab laj xyoo 2017 tag, cov kav xwm nyob hauv lub Koom Txoos tau nthuav cov hauj lwm tshaj Ntuj Lus dav zuj zus mus thoob lub xeev, ces tam sim no cov neeg ntseeg thiab cov tub tshaj Ntuj Lus vam meej zog tuaj. 
Kev tshaj Ntuj Lus kuj maj mam hla mus rau cov zej zog nyob Suav ciam teb. Txawm li cas los xij, lub Cheeb Koom Txoos npaj tias yuav tshaj Ntuj Lus nyob ib cheeb tsam hauv lub Cheeb Koom Txoos kom ntau dua thiab cov zej zog nyob toj siab.

 

Add new comment

5 + 6 =