CARITAS MIAS MAS PAB COV NEEG THOJ NAM

Hais txog kev txhim kho lub neej tshiab nyob rau lub hauv xyoo no, mas yog tau txais kev pab los ntawm Secours Catholique-Caritas France thiab Misereor. 
Npaj txhim tsev thiab chaw nyob rau cov pej xeem khiav ntawm lub xeev Khas Tshim uas nyob Mias Mas teb, lawv yog cov pej xeem uas raug kev kub ntxhov los ntawm kev sib ntaus sib tua thiab khiav rau ub rau no nyob tsis muaj chaw. Kev kub ntxhov ua rau 120,000 tus pej xeem nyob hauv lub xeev Khas Tshim thiab lub xeev Tsham yav qaum teb khiav ua neeg thoj nam. Muaj 110,000 tus pej xeem nyob hauv 167 lub yeej thoj nam IDP. Cov Caritas txoj kev pab no yuav siv sij hawm li ntawm 3 xyoos, yam li txij no mus txog xyoo 2023. Cov Caritas pab tsoom pej xeem txoj kev khiav rov qab los nyob hauv lawv tej qub zog thiab tsim lub neej tshiab nyob hauv lub xeev Khas Tshim txij xyoo 2016 los lawm. 

 

Add new comment

3 + 14 =