ZAJ PAJ LUG YAS KOS NROG TSWV NTUJ SIB NTSUAS ZOG YOG HAIS TXOG KEV THOV NTUJ.

“Peb txhob ntshai, vim thaum ntawd Tswv Ntuj yuav tis lub npe tshiab rau peb thiab foom hmoov zoo rau peb.
Yog peb tim ntsej tim muag nrog Tswv Ntuj tas mus li.”

-Vaj Qhia Fas Ntshis Kus-
11/6/2020

Nyob hauv hnub tim 10 lub 6 hli 2020 no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov ntuas sawv daws txog kev thov Ntuj. Vaj Qhia hais tias Yas Kos nrog Tswv Ntuj sib ntsuas zog mas yog paj lug qhia txog peb txoj kev thov Ntuj.
Vaj Qhia hais tias Yas Kos yog ib tus neeg muaj laj lim, nws siv nws lub tswv yim los txeeb txoj cai ua tub hlob ntawm Es Xas Ws thiab txais nws txiv His Xas Has cov lus foom hmoov zoo.
Yas Kos raug tawm hauv tsev mus rau Has Laas, nws tsim nws lub neej tshiab, nws muaj cuab tam ntau thiab muaj cuab muaj yig. Muaj ib hnub Yas Kos hnov ib lub suab hu kom nws rov qab mus tsev, qhov chaw nws tij laug Es Xas Ws ua neej nyob.
Yas Kos ntshai tsam thaum mus txog ces Es Xas Ws muab nws tua, mas Yas Kos thiaj ua xyem xyav. Thaum ntawd txawm muaj ib tug neeg tawm los nrog Yas Kos sib ntsuas zog.
Nkawd sib ntsuas zog tau ib hmos nkuas, ces tus neeg ntawd kov tsis yeej Yas Kos, tus neeg ntawd thiaj hu Yas Kos ua ‘His Xas Lais’. Nws hais tias : Vim koj muaj zog tiv tau Tswv Ntuj thiab tiv tau neeg, thiab koj yeej lawm.
Ces tus neeg ntawd tau foom hmoov zoo rau Yas Kos. Yas Kos nkag siab tias nws tau tim ntsej tim muag nrog Tswv Ntuj lawm.
Vaj Qhia hais tias “Kev sib ntsuas zog nrog Tswv Ntuj yog cov lus paj hais txog kev thov Ntuj.”
Huab Tais Ntuj tau ntuas Yas Kos tias txawm Yas Kos yog ib tus neeg muaj txhua yam, yog tus neeg nplua nuj cuab tam ntau, yog tus neeg tsim tau txhua yam los ntawm nws lub tswv yim, tab sis nws yog ib tus tib neeg paub mob paub ntshai li lwm tus xwb.
Thaum Yas Kos tau txais cov lus foom hmoov zoo ntawm Tswv Ntuj lawm, mas nws thiaj tau lub siab tshiab yog lub siab muaj cuab kav tawm tsam txoj kev ntshai.
Vaj Qhia hais ntxiv tias thaum peb txoj sia nyob hauv qhov tsaus ntuj nti, thaum peb poob rau txoj kev txhaum, thaum peb ua xyem xyav tsis pom hau kev mus. Thaum ntawd Tswv Ntuj yuav nrog peb nyob.
“Peb txhob ntshai, vim thaum ntawd Tswv Ntuj yuav tis lub npe tshiab rau peb thiab foom hmoov zoo rau peb.” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus xaus, “Yog peb tim ntsej tim muag nrog Tswv Ntuj tas mus li.”

Vam txog : Vaticannews.va/en

 

Add new comment

10 + 5 =