YUAV KHO LUB SIAB TAU MAS TSUM MLOOG UA NTEJ

Hnub Chiv hauv Lis Piam 23 Caij Nyob Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav zaj nyeem hauv Ntawv Moo Zoo hais txog Yes Xus kho tus lag ntseg thiab nplaig txhav. Vaj Qhia hais tias peb muaj cuab kav thov kom Huab Tais Yes Xus los chwv peb thiab ua kom peb txhob lag ntseg; yam ntawd yog kev kho peb lub siab.

Nyob hauv Mas Kos Ntawv Moo Zoo zaj hais txog Yes Xus kho tus neeg lag ntseg thiab nplaig txhav (MK 7: 31-37), mas peb pom Huab Tais Yes Xus ua ntau yam los kho tus neeg ntawd: Huab Tais Yes Xus muab ntiv tes ntxig rau tus lag ntseg 2 lub qhov ntsej, Huab Tais Yes Xus muab aub ncaug pleev tus neeg ntawd tus nplaig, thiab Huab Tais Yes Xus tsa muag ntsia saum ntuj thiab hais tias ‘koj qhib los’.

Nyob hauv zaj no mas Vaj Qhia hais tias peb thov kom Huab Tais Yes Xus los kho tus mob lag ntseg hauv peb, yog los kho peb lub siab kom qhib mloog lwm tus lub suab.

Vaj Qhia ntuas tias lub siab lag ntseg yog ib tug mob hnyav dua pob ntseg lag. Vim tias peb cov hauj lwm ntxhov quav niab thiab tej hauj lwm tab kaum peb ua rau peb sawv daws lub siab lag tsis hnov lwm tus lub suab. Li ntawd, ‘mloog’ thiab kom peb ‘tau pom tau ntsib’ lwm tus lub neej mas peb thiaj yuav txawj ua neej nyob thiab loj hlub hauv txoj kev ntseeg.

Vaj Qhia xav kom peb tig xam tias peb puas muaj peev xwm mloog lwm tus lub suab thiab puas muaj peev xwm nrog lwm tus nyob ua ke tau. Tshwj xeeb tshaj mas yog hauv peb lub cuab, peb yuav ras kom tau tias peb puas yog tus niaj hnub nqes tes ua los hais tej yam qub tas mus li vim peb tsis muaj peev xwm mloog tau.

“Kev txuas lus pib hauv kev ntsiag to tsis yog hauv lo lus.” Vaj Qhia hais “Vim tias tus mloog mas nws tsum ua siab ntev mloog lwm tus hais.”

Nyob hauv Tswv Ntuj los yeej zoo li ntawd thiab, ua ntej peb yuav thov dab tsi ntawm Tswv Ntuj mas peb yuav xub muab siab mloog Tswv Ntuj hais rau peb tso.

Mloog Tswv Ntuj hais lus rau peb yog li cas? Yog kom peb nrhiav ib lub sij hawm los mloog lub Moo Zoo vim tias Huab Tais Yes Xus yog Leej Lo Lus. Li ntawd, yog peb mloog Yes Xus lub Moo Zoo mas peb yuav pom ib yam zais ntshis zoo coj los kho peb tus ntsuj plig. Tus tshuaj zoo tshaj yog nyob ntsiag to thiab mloog kom ntau.

Vaj Qhia thov kom Tswv Ntuj nplij cov ntseeg sawv daws kom lawv hnov Huab Tais Yes Xus lo lus hais rau lawv tias ‘koj qhib los’, ces lawv yuav qhib lawv lub siab mloog Tswv Ntuj Lo Lus thiab thov kom Huab Tais Tswv Ntuj kho cov ntseeg lub siab lag ntseg vim lawv tej kev maj, kev tsis ua tiag nyiaj. Thov niam Mab Liab pab peb kom peb muaj ib lub siab muag, siab txias, siab ntev thiab muab siab rau mloog nws Leej Tub thiab mloog peb cov kwv tij nkauj muam.

Add new comment

3 + 6 =