YOG PEB THOV NTUJ CES TSWV NTUJ NROG PEB NYOB

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus qhia nyob hauv Hnub Plaub, lis piam 28 Caij Nruab Xyoos mas yog hais txog kev thov Ntuj raws li sau tseg nyob hauv Ntawv Nkauj Paj Nruag tias Tswv Ntuj lub siab qhib tos peb tas txwv thaum peb raug kev txom nyem.
Tim 14 lub 10 hli 2020, Vaj Qhia rov tawm rooj tuaj ntsib sawv daws thiab rov qhia txog kev thov Ntuj rau ib zeej tsoom ntseeg sawv daws raws li sau nyob hauv phau ntawv Nkauj Paj Nruag.
Vaj Qhia hais tias nyob hauv Ntawv Nkauj Paj Nruag mas peb yuav pom neeg txoj kev xav : tsis hais kev xyiv fab, kev tu siab, kev xyem xyav, kev vam khom, los kev quaj ntsuag.
Tswv Ntuj pub lub tswv yim thoob tsib kom tus sau nws siv cov lus seev suab los cim tej ntawd ua ib phau ntawv rau sawv daws tau nyeem mas thiaj paub txog kev cav lus zoo txog Tswv Ntuj, kev ua Ntuj tsaug, kev thov Ntuj thiab teev Ntuj.
Hais kom nkag siab ces Nkauj Paj Nruag txawm yog Tswv Ntuj cov lus uas tib neeg siv los nrog Tswv Ntuj tham. 
Cov lus thov nyob hauv Nkauj Paj Nruag yog lawv piav txog tej xwm lawv ntsib tsis yog lawv lub tswv yim xav li cas ces hais li ntawd.
Vaj Qhia hais tias tus sau phau Nkauj Paj Nruag mas nws txaus siab rau nws txoj kev txom nyem, kev kub ntxhov thiab nws muab coj los ua lus nug Tswv Ntuj. Nws nug tias kuv yuav ntsib tej xwv txheej no mus txog thaum twg? 
“Yog ib lo lus nug uas tsis muaj lus teb.” Vaj Qhia hais li rau sawv daws, “Kev txom nyem nqua hu kom peb tso peb li kua muag ntws tawm, nqua hu kom peb sib nplij siab, kom peb sib pab nyob hauv lo lus tias ‘sib zam txim’.
Nkauj Paj Nruag qhia kom peb ras tias peb yuav txuag peb txoj sia tsis tau yog txoj kev txom nyem tseem nyob.
Tus neeg thov Ntuj, yeej paub zoo tias nws muaj nqes nyob hauv Tswv Ntuj, li ntawd mas nws thiaj tsa suab quaj tau. Kev quaj nyob hauv kev thov Ntuj thiaj yog lub hauv paus coj mus cuag kev cawm.
Vim li no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj qhia sawv daws tias lo lus thov Ntuj hloov kev mob ua kev sib khaub zig. Nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag mas peb tsis yog lwm tus neeg, los yog ib tug zauv. Tswv Ntuj paub peb lub ntsej muag, lub siab, nws yuav hu peb ib leeg zuj zus.
Peb cov neeg ntseeg mas peb yuav nrhiav txoj kev txom nyem lo lus teb nyob hauv Ntawv Nkauj Paj Nruag.

“Txawm tias tib neeg lub qhov rooj yuav kaw tuag nthi tsis txais koj,
los Tswv Ntuj lub qhov rooj txawm qhib plho tos koj mog.
Txawm tias ntiaj teb neeg rau txim rau koj,
los Tswv Ntuj tseem pub txoj kev cawm rau koj mog.”

Vaj Qhia hais lus nplij sawv daws.

 

Add new comment

6 + 2 =