Yes Xus qhib txoj kev rau peb mus saum ntuj

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias peb txoj kev ntseeg pab peb kom txhob tag kev vam khom los tag kev cia siab, vim tias Huab Tais Yes Xus tau mus nyob ntawm Leej Txiv xub ntiag thov Ntuj rau peb lawm.

Hnub tim 21 lub 5 hlis xyoo 2023 yog ncaj rau Hnub Chiv hwm Yes Xus mus saum ntuj, mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas tsoom neeg ntseeg tias hnub no Huab Tais Yes Xus qhib txoj kev rau peb raws nws mus txais txoj sia nyob mus li nyob saum Ntuj xws li yog Leej Txiv cov me nyuam.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus twm txog 2 nqe lus nyob hauv hnub hwm Yes Xus mus saum ntuj: tim li cas peb thiaj ua kev zoo siab txog Yes Xus ncaim lub ntiaj teb no mus, ziag no Huab Tais Yes Xus ua dab tsi nyob saum Ntuj.

Vaj Qhia pib nthuav rau sawv daws to taub tias vim Huab Tais Yes Xus mus saum ntuj, mas peb ntiaj teb neeg thiaj tau chaw mus hauv Ntuj Ceeb Tsheej. Txij hnub Huab Tais Yes Xus nce mus saum ntuj lawd, Huab Tais Yes Xus tsis yog leej plig lawm tiam sis Huab Tais Yes Xus yog kev nyiam peb, nws thiaj ris peb lub cev nqaij thiab peb kev ua leej tib neeg cia.

Vim Huab Tais Yes Xus ua tsheej ib tug neeg li peb, nws mus cuag Leej Txiv, mas Ntuj Ceeb Tsheej thiaj zoo xws li qhov chaw peb mus nyob tau. Qhov no yog Huab Tais Yes Xus qhib kev rau peb.

Vaj Qhia nthuav ntxiv tias Huab Tais Yes Xus mus saum ntuj, mas yog coj peb mus nyob ntawm Leej Txiv xub ntiag, kom Leej Txiv pom txog Huab Tais Yes Xus lub cev ua neeg, Huab Tais Yes Xus cov qhov txhab theej peb cov txhaum. Huab Tais Yes Xus thov Leej Txiv rau peb, yog vim li ntawd Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau cov thwj tim tias “Kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg” (MT 28: 20).

“Huab Tais Yes Xus nrog nraim peb, ntsia ntsoov peb, thiab thov Ntuj rau peb tsis tseg. Kom Leej Txiv pom nws cov qhov txhab txhiv peb. Hais tau tias Huab Tais Yes Xus nyob hauv qhov chaw zoo tshaj, yog nyob ntawm Leej Txiv thiab ntawm peb hauv ntej, thov Ntuj pub rau peb.”

Kawg no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus coj sawv daws thov niam Mab Liab peb tus Poj Huab Tais tias “Thov peb tus Poj Huab Tais pab peb muaj zog thov Ntuj.”

 

Add new comment

1 + 2 =