YES XUS PLEEV YOG KEV THOV NTUJ TUS PIV TXWV

Vaj Qhia rov tawm rooj tuaj qhia kab ke thov Ntuj rau tsoom pej xeem, zaum no mas Vaj Qhia hais tias kev thov Ntuj yog qhov tseem tseeb nyob hauv Huab Tais Yes Xus kev txheeb zeb nrog cov thwj tim.
Vaj Qhia muab 2-3 zaj hauv Ntawv Moo Zoo los ua piv txwv li no:
Nyob hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo hais txog thaum Huab Tais Yes Xus yuav xaiv cov thwj tim, mas Huab Tais Yes Xus nce mus thov Ntuj saum roob thiab thov Ntuj ib hmos txwm nkaus. Thaum sawv ntxov Huab Tais Yes Xus nqes los thiab xaiv 12 tug thwj tim los ua cov Hauv Paus Xa Lus. Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus thov Ntuj yog txuas lus nrog Leej Txiv, yog tus qauv ntsuam txog nws kev xaiv, txawm tias muaj ntau tus tsis tsim nyog yuav raug xaiv ua Hauv Paus Xa Lus, xws li Yus Das tus ntxeev siab. Txawm li ntawd los, lawv sawv daws yeej muaj npe nyob hauv Tswv Ntuj txoj kev npaj tseg lawm.
Vaj Qhia taw rau sawv daws pom tias muaj ntau zaus mas cov Hauv Paus Xa Lus ua kev ntxhov siab rau Huab Tais Yes Xus, tab sis Huab Tais Yes Xus khaws tej ntawd cia hauv nruab siab, vim lawv yog cov Leej Txiv pub rau nws. Yog li Huab Tais Yes Xus thiaj thov Ntuj rau lawv.
Vaj Qhia hais ntxiv tias Huab Tais Yes Xus tos nrhw cov thwj tim hloov siab tshiab, xws li peb pom nyob hauv pluas hmo kawg. Huab Tais Yes Xus hais rau Pob Zeb tias nws thov Ntuj txhawb Pob Zeb txoj kev ntseeg kom txhob tsuag thiab thaum Pob Zeb hloov siab tshiab lawm, Pob Zeb tsum ua tim khawv rau nws cov kwv tij. 
“Nyob hauv lub caij cov thwj tim qaug zog, los Huab Tais Yes Xus kev nyiam lawv tseem tsis tu ncua, tsuas muaj phwj yaws ntxiv tuaj, thiab peb yog qhov nruab nrab nyob hauv Huab Tais Yes Xus kev thov Ntuj.”
Vaj Qhia zeem tseeb rau cov ntseeg tias Huab Tais Yes Xus tseem nyiam peb thiab thov Ntuj rau cov poob hauv kev txhaum tsis tseg. 
Muaj ib zaug Huab Tais Yes Xus thov Ntuj nyob hauv ib qhov xu kev, Huab Tais Yes Xus xav paub tias cov thwj tim txoj kev ntseeg loj hlob npaum cas, mas Huab Tais Yes Xus thiaj nug lawv tias nws yog leej twg. Pob Zeb teb tias “Koj yog Tswv Ntuj tus Pleev.”
Vaj Qhia ntuas tias ua ntej Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm cawm neeg, nws thov Ntuj ntev ib ncua ua ntej. Kev twv txoj kev ntseeg no yog qhov chaw pib rau cov thwj tim, vim txij thaum ntawd los, Huab Tais Yes Xus tau siv lub suab tshiab los tshaj nws txoj hauj lwm, yog qhia txog nws txoj kev hla, kev tuag thiab sawv rov los.
Lub caij ntawd yog lub caij tshaj txog Huab Tais Yes Xus txoj kev kawg, uas tau zes cov thwj tim thiab peb sawv daws kom txhob lees paub Huab Tais Yes Xus tam sim ntawd kiag. Li ntawd, peb thiaj tsum thov Ntuj. 
“Vim kev thov Ntuj yog qhov pom kev lub cub tawg thiab kev thov Ntuj yug lub zog ntxiv rau peb.”
Tom qab Huab Tais Yes Xus qhia tej xwm yuav tuaj nphav nws rau cov thwj tim tas, Huab Tais Yes Xus thiaj coj Pob Zeb, Zam thiab Yas Kos nce mus pem roob kom tau thov Ntuj. Nyob ntawd, Huab Tais Yes Xus lub ntsej muag thiab tsoos tsho hloov ci ntsa iab. Mais Xes thiab Es Lis Yas tawm los nrog Huab Tais Yes Xus tham.
Li ntawd, Huab Tais Yes Xus lub hwj huam tawm tuaj nyob hauv kev thov Ntuj, yog thaum Leej Tub koom nyob hauv Leej Txiv thiab txaus siab ua raws Leej Txiv lub siab nyiam raws li nws tau npaj tseg.
Nyob hauv kev thov Ntuj zaum no, mas thiaj muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj rau peb tug thwj tim tias “Tu no yog kuv Leej Tub, nej mloog nws mog!”
Yog li Huab Tais Yes Xus tsis yog xav kom peb thov Ntuj raws li nws tus piv txwv xwb, Huab Tais Yes Xus tseem ua tim khawv tias txawm peb tsis pom lub txiv txi hauv kev thov Ntuj los peb muaj cuab kav tso siab rau Huab Tais Yes Xus lo lus thov.
Vaj Qhia kom cov ntseeg sawv daws qog lo lus tias ‘Huab Tais Yes Xus thov Ntuj rau peb tsis tseg’ li no “Thaum kuv ntsib teeb meem, thaum kuv ntxhov siab, Huab Tais Yes Xus tab tom thov Ntuj rau kuv.”
Vaj Qhia tau hais ntxiv tias “Txhob hnov qab tias tus ncej txheem peb txoj sia cia mas yog Huab Tais Yes Xus lo lus thov Ntuj pub rau peb, Huab Tais Yes Xus cev peb lub npe thiab lub xeem rau Leej Txiv. Huab Tais Yes Xus qhib cov qhov txhab cawm peb rau Leej Txiv ntsia.”
“Txawm tias peb lo lus thov Ntuj yuav yog ib lo lus tsis npliag, los txoj kev ntseeg yuav muab lo lus los sib dhos ua ib lo rau Tswv Ntuj. Li ntawd peb txhob tso peb kev tso siab pov tseg.”
“Vim Huab Tais Yes Xus lo lus thov Ntuj, mas peb cov lus thov Ntuj txaj muag thiaj nyob saum noog dav txhais tis thiab ya tshab mus cuam Ntuj Ceeb Tsheej tau.”

 

Add new comment

6 + 0 =