VAJ QHIA YAUM COV HLUAS KOM NYOB HAUV TSEV THIAB UA TUS NEEG TSEEM CEEB NYOB HAUV LUB KOOM TXOOS

Vaj Qhia zoo siab tos txais tsoom tub ntxhais hluas thoob qab ntuj sawv daws nyob hauv TSOOM TUB NTXHAIS HLUAS THOOB NTUJ HNUB (World Youth Day), kuj yog ncaj rau HNUB HWM YES XUS UA VAJ (Solemnity of Christ the King). Vaj Qhia thiaj yaum cov hluas kom xav tias lub Koom Txoos yog lawv lub tsev thiab lawv yuav yog tus neeg tseem ceeb nyob hauv hnub no, lawv yuav pab lub Koom Txoos ua cov kab xwm nqa txoj sia thiab tshaj lub Moo Zoo nyob hauv lawv lub neej thiab hauv lawv zej zog.

Nyob hauv hnub tim 21 lub 11 hlis xyoo no ncaj rau Hnub hwm Yes Xus ua vaj thiab yog tsoom tub ntxhais hluas thoob nqab ntuj hnub, mas Vaj Qhia thiaj yaum cov hluas sawv daws kom xav tias lub Koom Txoos zoo xws li lawv lub tsev thiab lawv yuav yog tus neeg tseem ceeb nyob hauv lub tsev no, yog ua ib feem tseem ceeb heev nyob hauv txoj kab xwm tshaj lub Moo Zoo. Vaj Qhia muab lus tos txais cov hluas kom lawv nco tias Yes Xus lub theej kiab ua vaj yog kev tsob hwb sawv daws.

Tsis tas li, hnub no tseem yog hnub nco txog cov neeg khiav kev raug xwv txheej, mas Vaj Qhia thiaj thov Ntuj pub rau lawv thiab rau cov tub lis dej num saib xyuas tej xwv txheej khiav kev mus mus los los no.

Kawg no, Vaj Qhia tau hais txog Tim Khawv TP. Foos Xuas Mas Tshas uas nws raug cov Nas Xis tua tuag hauv xyoo 1942 hauv tsev loj faj. Vaj Qhia ntsia pom tias Tswv Ntuj pub lub zog rau TP. Foos Xuas Mas Tshas thiab nws yeem ua neeg me nyob ntawm tus Ntoo Cuam, yog vim li no, thov kom TP. Foos Xuas Mas Tshas txoj kev tuag ua tim khawv no yog lub noob zoo rau txhua tus muaj kev vam khom thiab kev kaj lug puv siab.

Add new comment

15 + 0 =