Ua neeg pluag hauv nruab siab thiaj yuav pom lub txiaj ntsim

Hnub Chiv tim 29 lub 1 hlis, lub Moo Zoo yog cov lus hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 5: 1-12) hais txog cov tau txoj hmoov zoo, mas hnub no Vaj Qhia hais txog cov pluag hauv nruab siab yog cov tau txoj hmoov zoo, vim tias tus twg muaj lub siab pluag tus ntawd yuav zoo siab txais Tswv Ntuj lub paj tshab thiab tiv zej zog lub tswv yim tsis liam fab rau.

Vaj Qhia hais tias tus neeg pluag hauv nruab siab (poor in spirit) yog tus neeg ras tau tias nws yuav vam txog nws tus kheej ua txhua yam xwb tsis tau, nws tseem yuav vam txog lwm tus pab nws thiab mas thiaj yuav ua tau. Cov neeg muaj lub siab pluag, lawv yuav ua neej nyob xws li tus neeg thov khawv nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, nws xav vam txog Tswv Ntuj, thiab paub tias Tswv Ntuj yuav cev yam zoo rau nws. Yam ntawd yog Tswv Ntuj lub paj tshab (God’s gift), yog lub txiaj ntsim (grace).

Cov neeg pluag hauv nruab siab, lawv yuav paub txuag yam lawv tau txais ntawd cia vim lawv paub tias yog lub paj tshab muaj txiaj ntsim, tsis tsim nyog yuav tso pov tseg.

Vaj Qhia pom tias Huab Tais Yes Xus lo lus qhia no cov nyog nrog ntiaj teb lub tswv yim tsis liam fab rau neeg thiab tej twj cuab tus nqe.

Nyob hauv lub Moo Zoo peb yuav pom tias thaum Huab Tais Yes Xus ua kom cov ncuav mov thiab cov ntses ntsu tuaj txaus sawv daws noj tsau tas, Huab Tais Yes Xus tseem hais kom lawv khaws tej sab seem thiab vim nws tsis xav kom lawv muab cov ncuav mov thiab cov ntses seem ntawd pov tseg.

Vaj Qhia ntuas ntxiv tias ntiaj teb neeg sawv daws puav leej yog neeg zoo vim tias peb sawv daws yog neeg nplua nuj tsis hais rab peev xwm laj lim tswv yim, los lub koob meej. Tej koob hmoov peb tau txais tsis yog vim peb muaj, tiam sis vim peb yog, yog li, ‘kev pluag’ thiaj yog thaum ib tus neeg twg tso tes plhuav, tsis liam fab rau lwm tus.

Yog vim li ntawd, peb tsis txhob cia lub paj tshab peb muaj nyob yam tsis muaj qab hau.

Pom tias txawm ntiaj teb neeg ntsib teeb meem kev tshaib plab, tsis kav tib neeg muab tej zaub mov pov tseg txog ib feem peb. Ua cas peb tsis muab cov zaub mov ntawd faib rau cov neeg tshaib tau noj, tsim nrog peb yuav ua kom ncaj thiab tsim koob hmoov!

Vaj Qhia ntuas ntxiv tias peb tsis txhob tso neeg pov tseg, tshwj xeeb mas yog cov me nyuam hauv leej niam lub cev, cov laus, cov txom nyem thiab cov tsis muaj neeg nco txog.

Yuav tsis muaj leej twg raug ntiab tawm, vim sawv daws yog lub paj tshab ntshiab thiab zoo tsis sib xws. Yog li mas peb yuav tau sib hwm thiab sib txhawb.

Peb puas xav paub tias peb ua neeg pluag hauv nruab siab los tsis yog, mas peb yuav muab cov nqe lus no rov los nug txog peb:

‘Kuv puas tsim ib chav hauv kuv cia rau Tswv Ntuj? Kuv puas ntseeg tau tias tus neeg ntawd yog tus neeg zoo rau kuv, nws yog lub cuab tam tseeb thiab loj heev pub rau kuv? Kuv puas ntseeg tias nws hlub kuv, los kuv tso kuv pov tseg thaum kuv ntxhov siab, kuv tsis nco tias kuv yog ib lub paj tshab yuav txuag cia kom zoo tshaj? Kuv puas saib xyuas tej yam kuv ua kom zoo? kuv puas txaus siab qee yam kuv muaj pub rau lwm tus? Kuv puas pom tias cov neeg txom nyem yog lub paj tshab muaj txiaj ntsim Tswv Ntuj pub rau kuv tau saib xyuas? Kuv puas nco txog cov neeg pluag tsis muaj noj tsis muaj hnav?’

Add new comment

8 + 1 =