TXOJ KEV CAWM YOG PAJ TSHAB

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias lub neej ntseeg txog Yes Xus yog ib lub paj tshab uas tsis yog nyob saum peb txoj peev xwm thiab peb kev npaj tseg, tiam sis yog nyob hauv Tswv Ntuj lub ntsaim muag ntsia ntsoov peb nyob hauv kev hlub tshua.

Hnub Chiv tim 10 lub 10 hli no, Vaj Qhia nqua hu cov ntseeg kom tsa ncauj teb Tswv Ntuj tias ‘ua li’ thiab saj qhov zoo nkauj hauv kev muab txoj sia ua paj tshab.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo piav txog thaum tus hluas muaj cuab tam ntau tuaj ntsib Huab Tais Yes Xus; Vaj Qhia hais tias peb sawv daws kuj ntsia pom peb nyob hauv tus hluas nplua nuj no thiab zaj no kuj yog ib zaj ntsuas txog peb txoj kev tso siab tau.

Tus hluas no coj nraim Tswv Ntuj txoj cai vim yog neeg txoj kab xwm yuav tsum ua raws kom neeg thiaj tau kev cawm.

Vaj Qhia hais tias “Qhov no yog yam ntsuas neeg txoj kev tso siab rau Tswv Ntuj: kev tso siab yog dab tsi? Yog peb xav tias kev tso siab yog txoj kab xwm coj mus cuag kev cawm, mas peb yuam kev loj, vim kev tso siab yog lub paj tshab, kev tso siab yog ib yam pub dawb thiab muab nyiaj muas tsis tau.”

Ntawv Moo Zoo piav ntxiv tias Huab Tais Yes Xus qhia tus hluas nplua nuj kom pom qhov tseeb: kev tso siab tsis yog xeeb hauv txoj cai yuav tsum coj ib txwm los tab sis kev tso siab xeeb hauv txoj kev nyiam los.

Vaj Qhia hais tias yog vim li no mas cov ntseeg txoj sia thiaj yuav zoo nkauj nyob hauv Tswv Ntuj ntsaim muag. Li ntawd, thaum twg koj kev tso siab tsuag thiab koj xav hloov dua lub neej tshiab, mas koj yuav nrhiav Tswv Ntuj lub ntsaim muag: koj yuav zaum teev Ntuj, yuav thov Tswv Ntuj zam koj cov txhaum, koj yuav sawv ntawm tus raug ntsia saum Ntoo Cuam xub ntiag. Koj muab ib lub sij hawm luv luv los txais Tswv Ntuj txoj kev nyiam.

Vaj Qhia hais ntxiv tias thaum ua li hais tas mas yus yuav rov nug yus tias kuv puas tso siab rau Tswv Ntuj nyob hauv txoj kev nyiam.

Kev tso siab tsis yog nyob hauv kev ua neeg tsim txiaj xwb, tsum ntxeev lub siab kom nyiam pub dawb rau lwm tus.

Txoj kev tso siab twg tsis muaj cov hauj lwm pub dawb, tsis muaj cov hauj lwm tsim koob hmoov mas yog txoj kev tso siab coj mus cuag kev tu siab. yog li Vaj Qhia thiaj xav kom cov ntseeg sawv daws rov nug tus kheej tias lawv txoj kev tso siab nyob qhov twg.

Add new comment

2 + 15 =