TXOJ HMOOV ZOO YOG LO LUS RAU NTIAJ TEB NEEG

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov xav txog Huab Tais Yes Xus cov lus hais kom peb ua neej nyob hauv txoj kev tsis muab hlob, ua tus neeg pluag thiab nyob hauv txoj kev khuv leej lwm tus.
Hnub tim 29 lub 1 hlis tas los, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais rau sawv daws tias Tswv Ntuj xaiv txoj kev peb xav tsis txog los muab nws rau peb.
Nyob hauv Huab Tais Yes Xus cov lus qhia tsoom sid saud roob, mas Huab Tais Yes Xus qhia txog cov neeeg ntseeg thiab tsis ntseeg lub neej.
Vaj Qhia nthuav rau sawv daws tias thaum Yes Xus pom tsoom sid tuaj coob coob, Yes Xus nce mus saum roob kom sawv daws pom thiab hnov nws. Yes Xus zaum thiab pib qhia txog cov neeg tau txoj hmoov zoo.
“Huab Tais Yes Xus cov lus tsis yog pub rau nws cov thwj tim xwb, tab sis rau cov neeg coob coob raws nws qab.” Vaj Qhia hais “yog rau ntiaj teb neeg.”
Hais txog roob, mas peb yuav hnov txog lub roob Xis Nais uas Tswv Ntuj pub 10 Lo Lus rau Mais Xes. Tab sis nyob hauv hnub no tsis yog hais txog lub roob muab kev tiv thaiv cua daj cua dub li Xis Nais, tiam sis hais txog lub roob tsw qab vim lub Moo Zoo.
Vaj Qhia thiaj hais tias Yes Xus pib qhia txog txoj cai tshiab, yog txoj cai hais kom peb ua neeg pluag, ua tus neeg me thiab muaj kev khuv leej txog lwm tus.
Txoj cai tshiab no muaj qab hau dua tus qauv cai sawv daws taug. Qhov tseeb mas Huab Tais Yes Xus tsis tau tsim cai dab tsis tshiab ntxiv li, tiam sis Huab Tais Yes Xus tuaj qhia txoj kev mus cuag txoj hmoov zoo.
Vaj Qhia hais ntxiv tias txoj hmoov zoo muaj 3 feem : hmoov zoo, kev coj tus yam ntxwv pluag sab ntsuj plig thiab tshaib nqhis txoj kev ncaj, thiab feem peb yog yam ua rau tau txoj hmoov zoo.
“Muaj 8 txoj hmoov zoo thiab yuav zoo dua yog muab siab kawm txog thiab ua raws li hais. Kom peb nco cia, mas Huab Tais Yes Xus thiaj kom peb cim tseg rau hauv nruab siab.” Vaj Qhia hais.
Vaj Qhia hais tias nyob hauv lub zim txwv no, peb yuav tsis pom paus ntsis hauv txoj hmoov zoo, tiam sis peb yuav pom nyob hauv cov neeg tau Ntuj txiaj ntsim : yog nyob saum Ntuj Ceeb Tsheej vim lawv yuav tau txais ua lawv tug.
Hais txog paus ntsis hauv txoj hmoov zoo, mas Vaj Qhia hais tias peb yuav pom tias Huab Tais Yes Xus siv lo lus ‘nej yuav tau…’, yog li thiaj qhia peb tau tias peb yuav tsis tau txais nyob hauv lub zim txwv no.
Vaj Qhia hais ntxiv tias Huab Tais Yes Xus cov lus tsis yog hais rau tus neeg twg, tiam sis yog hais rau cov neeg ntsib Huab Tais Yes Xus thiab taug Tswv Ntuj txoj kev, yog txoj kev ua siab ntev, ua neeg pluag, tsob hwb lwm tus thiab nplij lwm tus siab.
“Tus neeg ntawd yog tus tau txoj hmoov zoo.” Vaj Qhia hais.
Vaj Qia Fas Ntshis Kus caw sawv daws kom nthuav Mas Tais Ntawv Moo Zoo, zaj 5 qib 1-11, nyeem ib lis piam ob lwm kom nkag siab nqe lus no thiab paub txog txoj kev mus cuag txoj hmoov zoo uas Huab Tais pub rau peb.

Thau los ntawm : www.vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 11 =