TXIAV SIAB MEEJ TIAS YUAV UA ZOO NTXIV MUS TXAWM TIAS LUAG TEJ YUAV TSIS POM TXOG

Hnub chiv tim 26 lub 6 hli 2022 no Vaj Qhia hu cov neeg ntseeg kom raws Huab Tais Yes Xus qab.

Ntawv Moo Zoo hauv lub lis piam 13 caij Nyob Nruab Xyoo yog cov lus hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo (LK 9: 51- 62) hais txog thaum Huab Tais Yes Xus txiav siab yuav mus tuag nyob Yes Lus Xas Les, txawm Huab Tais Yes Xus paub tias yam nws yuav ntsib mas yog tsis muaj neeg kam txais nws, nws yuav raug tsim txom, thiab ntsib kev tuag.

Vaj Qhia taw kom sawv daws pom tias sawv daws kuj yuav tau txiav siab kom meej nyob hauv sawv daws lub neej ua Huab Tais Yes Xus thwj tim thiab.

Ntawv Moo Zoo piav tias thaum Huab Tais Yes Xus thiab cov thwj tim tuaj txog lub zos Xas Mas Lias, mas cov neeg ntawd tsis txais lawv, ces Yas Kos thiab Zam txawm thov kom Huab Tais Yes Xus hu cov hluav taws saum ntuj nqes los hlawv cov neeg ntawd. Huab Tais Yes Xus tsis ua li nkawd thov, thiab tig los cem nkawd, vim cov ‘hluav taws’ Huab Tais Yes Xus tso los hlawv ntiaj teb yog Leej Txiv kev nyiam khuv leej neeg.

Vaj Qhia tshab txhais tias “Peb muaj cuab kav npau taws tau thaum peb ua cov hauj lwm zoo tab sis zoo li tsis mus raws li peb tau npaj tseg, xws li Yas Kos thiab Zam nkawd npau taws rau cov Xas Mas Lias. Tiam sis Huab Tais Yes Xus xaiv dua lwm txoj kev txawv peb txoj. Kev txiav siab meej lawd, tsis yog kom peb ua nyauj ua heev, tab sis txhais tias peb yuav tau tswj lub siab kom tus, txawj uv, txawj ua siab ntev, tsis ceeb laj ua qhov zoo.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias thaum peb ntsib kev tawm tsam, peb tsum ua xws li Huab Tais Yes Xus tau ua, yog tig mus ua zoo rau lwm qhov. Vaj Qhia tw cov neeg ntseeg uas tuaj mloog hauv hnub no tias “Thaum muaj neeg hais lus tawm tsam nej, nkag siab yuam kev rau nej, nej puas tig nrhiav Huab Tais Yes Xus mas? Puas tau thov kev pab ntawm peb tus Huab Tais, los yog peb cia kom peb iab siab thiab meem txom mas?”

“Qees zaus peb xav tias peb kev mob siab no yog kev ncaj rau qhov zoo. Tab sis tseeb tiag, tsis muaj dab tsi li, tsuas yog peb kev muab hlob, ntxiv nrog kev tsis muaj zog, kev tsis ruaj khov, thiab lub siab luv.”

Yog li mas hnub no Vaj Qhia thiaj hais kom sawv daws thov Huab Tais Yes Xus pub lub zog kom sawv daws txawj tswj lub siab kom tus, txawj uv, txawj ua siab ntev thiab txhob ceeb laj ua qhov zoo xws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv, thiab kom sawv daws txiav siab meej tias yuav raws Huab Tais Yes Xus qab, sawv daws yuav tsis nrhiav kev pauj kua zaub ntsuab rau lwm tus thiab txawj yoog lub siab kom ntev thaum sawv daws nqes tes ua qhov zoo tab sis lwm tus tsis to taub txog.

 

Add new comment

4 + 15 =