Txhua hnub yog lub txiaj ntsim li sij hawm

Hnub Plaub lis piam 3 caij Nyob Nruab Xyoo, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tuaj qhia Ntuj kev cai hais txog ‘kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus’ (apostolic zeal) txuas ntu tas los. Nyob hauv ntu no yog ntu hais tias ‘txhua hnub yog lub txiaj ntsim li sij hawm thiab yog lub cib fim tshiab cia rau cov neeg raws Leej Pleev.’

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais lo lus txhawb siab rau cov neeg ntseeg sawv daws tuaj sib txoos nyob hauv chav tsev Paj Lug Rau, hauv Vas Tis Kas tias “Ntawm cov neeg raws Leej Pleev, mas txhua txhua hnub yog lub txiaj ntsim li sij hawm thiab yog lub cib fim tshiab.”

Huab Tais Yes Xus pib txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo rau sawv daws, yog thaum nyob hauv lub tsev txoos hauv Nas Xas Les, Huab Tais Yes Xus nthuav tus yaj saub His Xais kauj ntawv, nws hais tias ‘Huab Tais lub tswv yim nyob saum kuv, vim nws pleev roj los qee kuv. Nws xa kuv mus tshaj lub Moo Zoo rau cov pluag. Nws xa kuv mus ceeb toom rau cov nyob txim, cov dig muag, cov raug luag yuam. Kom kuv tshaj tias yog xyoo Huab Tais yuav pub txiaj ntsim. Hnub no, cov lus nyob hauv zaj ntawv no tsheej xeeb raws li nej tau hnov.’ (LK 4: 18, 21).

Nyob hauv cov lus no Huab Tais Yes Xus hais txog qee yam, tshwj xeeb mas yog ‘kev xyiv fab (joy), kev twj lij (freedom), kev pom kev (light), kev cawm (healing), thiab kev ntxim ntshai (awe)’.

Peb yuav hais txog Huab Tais Yes Xus tsis tau yog tsis muaj kev xyiv fab, vim tias ‘kev ntseeg’ (faith) yog faib ib zaj piav txog ‘kev nyiam zoo heev’ (wonderful love) rau lwm tus.

Yog tsis muaj kev xyiv fab, mas lub Moo Zoo yuav xa tsis tau mus rau lwm tus. Lub Moo Zoo yog tshaj txog kev xyiv fab.

Cov neeg ntseeg nyob hauv kev tu siab, lawv muaj peev xwm hais tau yam zoo nkauj, tab sis tej ntawd yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi yog tias cov lus ntawd tsis ua tau kom muaj kev xyiv fab tawm tuaj.

Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo, zoo xws li tus yaj saub cov lus tau hais tseg, yog lub moo coj kev xyiv fab, kev twj lij, kev cog lus tias yuav yug dua tshiab los ua Tswv Ntuj me nyuam ntxim hlub, thiab cawm neeg hauv kev txhaum thiab kev tuag.

Peb cov ntseeg txog Yes Xus thiab swm nrog Huab Tais Yes Xus lo lus lub zog hloov peb lawd, peb tsis yog yuav ua tsaug rau lub paj tshab zoo heev no xwb, peb yuav tau faib lub paj tshab no rau lwm tus nyob hauv kev twj lij thiab xyiv fab mas thiaj yuav yog.

Ntawm cov neeg raws Leej Pleev, txhua txhua hnub yog lub txiaj ntsim lub sij hawm thiab yog lub cib fim tshiab cia rau ua pov thawj txog lub Moo Zoo cav txog Tswv Ntuj kev khuv leej, kev zam, thiab txoj sia tshiab nyob hauv Huab Tais Yes Xus.

Vaj Qhia hais tawm tseem ceeb tias “Tswv Ntuj yuav tsis hnov qab txog txhua yam yog tias peb tig los nrhiav Tswv Ntuj thiab thov Tswv Ntuj zam txim rau peb. Tswv Ntuj yuav zam tas txhua yam rau peb. Saib! Peb tus Tswv Ntuj loj npaum cas mas.”

Peb yuav txais Huab Tais Tswv Ntuj los nyob hauv peb tau li cas? Peb yuav tau ua peb siab kom pluag, peb yuav lees tias peb muaj tsis txaus, peb ntshaw Huab Tais Tswv Ntuj.

Yog peb ua neeg me xav tau Huab Tais Tswv Ntuj, mas Huab Tais Tswv Ntuj yuav nrog nraim peb.

Add new comment

2 + 0 =