TXHIM TUS CUJ PWM ZOO NYOB HAUV PEB.

Hnub Plaub hauv Lis Piam, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov kom sawv daws daws tus kab mob tsis ncaj ncees, tsis muaj vaj huam sib luag pov tseg thiab tig los cawm cov neeg qaug zog.
Hnub tim 19 lub 8 hli 2020 no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov muab lus rau cov ntseeg sawv daws tias kev sib kis ntawm tus sab foob Nkos Los Nas (Corona virus) los yog kab mob COVID-19 tau nthuav kom ib zeej tsoom pom cov neeg txom nyem lub neej thiab kev tsis muaj vaj huam sib luag nyob hauv lub ntiaj teb no.
“Thaum ntiaj teb neeg tab tom nrhiav kev tua tus sab foob me me no, mas txhob hnov qab nrhiav kev tua tus sab foob loj thiab.” Vaj Qhia hais li.
Tus sab foob loj uas Vaj Qhia hais txog mas yog ‘kev tsis ncaj ncees’, ‘kev tsis muaj vaj huam sib luag’, thiab ‘kev tsis sib pab cawm cov neeg qaug zog’.
Vaj Qhia kom sawv daws feeb meej tias kev tiv thaiv tej xwm hais los ntawd, mas yog xaiv txoj hau kev pluag raws li Ntawv Moo Zoo sau cia : yog Huab Tais Yes Xus.
“Cov ntseeg tsum yog cov nyob nrog cov neeg pluag txom nyem, cov mob nkees, cov raug kaw thiab cov raug tso pov tseg.” Vaj Qhia ntuas, “Nod yog cov ntseeg lub luag hauj lwm, yog lub Koom Txoos txoj kab xwm.”
Kev ua zoo rau cov ntsib kev txom nyem yog hauv paus hauv kev ntseeg, kev nyiam thiab kev vam khom. Li ntawd yog peb nrog nraim lawv mas yog peb tab tom tau txais lub Moo Zoo ntawm lawv, yog peb tab tom paub txog Leej Pleev txoj kev txom nyem. Kom yam no ua ib tug cuj pwm nyob nrog peb.
Vaj Qhia tu siab yog tias txog thaum kawg cov kws tshuaj yuav muab tshuaj thaiv tus kab mob no rau cov neeg muaj nyiaj tas ces mam pub rau cov tsis muaj, los yog nom tswv pab cov lag luam tau peev los ntawm tus kab mob no ua ntej pab cov tuam txhab muaj feem cuam tiv thaiv tus sab foob no.
Kawg no Vaj Qhia thov kom sawv daws muab Tswv Ntuj kev nyiam saib ua yam loj tshaj thaum tawm mus pab lwm tus.

Add new comment

19 + 1 =