TUS NEEG UA ZOO YOG TUS NEEG NPAJ TXHIJ TOS TXOJ SIA NYOB MUS LI

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus caw ib tsoom ntseeg sawv daws los ua neej nyob hauv Tswv Ntuj Lo Lus.

Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus tau hais tseg tias lub ntuj lub teb yuav ploj, tab sis kuv cov lus yuav tsis ploj (MK 13: 31) thiab Vaj Qhia kuj thov kom tsoom ntseeg sawv daws txhim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob hauv ntiaj teb no vim tias qhov zoo yog yam yuav nyob mus li.

Ntawv Moo Zoo hauv hnub no Huab Tais Yes Xus hais tias lub hnub yuav tsaus nti, lub hli yuav tsis xa qhov ci tuaj, cov hnub qub yuav poob saum ntuj los. Cov lus no tsis yog Huab Tais Yes Xus cov lus saub hais txog yav tom ntej, tab sis yog Huab Tais Yes Xus xav qhia cov thwj tim kom nkag siab tias txhua yam hauv ntiaj teb no yuav tsis nyob mus li, tsuas tshwj tseg Tswv Ntuj kev hlub thiab lub Moo Zoo cawm neeg xwb thiaj yuav tsis ploj.

Cov lus no kuj yog hais kom peb ntaus nqe rau yam ua kom peb txaus siab thiab kom peb txhob muab tus kheej khi rau tej yam dhau los, xws li nyiaj txiag, cev nqaij, kev noj qab nyob zoo. Qhov tseem ceeb mas yog tsum ua tiag tsa lub neej zoo.

Lub neej zoo tsis yog lub neej nyob saum hav xuab zeb; lub neej zoo yog lub neej raws Huab Tais Yes Xus qab, yog lub neej tsa nyob saum pob zeb, yog lub neeg nyob hauv Lo Lus.

Vaj Qhia hais tias tus neeg tsa lub neej zoo yog tus txhim Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob hauv ntiaj teb no, tus neeg ntawd yog tus muaj lub siab nyiam lwm tus xws li Leej Ntshiab Paj Lug tau ntuas cov ntseeg hauv Nkas Las Tias  tias: Lub siab nyiam txawj ua siab ntev, ua siab sib, tsis txawj khib, tsis khav theeb, tsis muab hlob, tsis ua tub qaug luag, tsis nrhiav qhov zoo rau nws, tsis npau taws, tsis cib nyeej, tsis zoo siab pom luag tej ua tsis ncaj, nws xav pom luag tej nrhiav qhov tseeb. (1 KLN 13: 4-7)

Yog vim li no, kev ua neej nyob hauv Lo Lus thiaj yog qhov pab kom neeg muaj zog tuaj, kev ua neej nyob hauv Lo Lus thiaj yog muab kev nyiam kev hlub los hloov lwm tus txoj sia, kev ua neej nyob hauv Lo Lus thiaj yog txoj sia nyob mus li lub cim, yog Tswv Ntuj lub cim.

Nco ntsoov tias txhua yam yuav dua, tab sis kev zoo yuav nyob mus li.

Add new comment

5 + 6 =