TU SIAB RAU YAM UA YUAM KEV

Lub lis piam no Vaj Qhia rov tawm tuaj qhia Ntuj kev cai rau tsoom ntseeg dua, tom qab tau tawm rooj mus tsham Kas Nas Das teb tas.

Hnub tim 3 lub 8 hli 2022, Vas Tis Kas qhib chav Paj Lug Rau cia rau sawv daws tau los mloog Vaj Qhia nthuav Ntuj kev cai vim lub hli no nyob Is Tas Lias teb yog caij ntuj sov.

Hnub no Vaj Qhia tham txog thaum nws tau mus xyuas cov haiv neeg me nyob Kas Nas Das hauv lub lis piam tas los. Txoj hauj lwm tseem ceeb yog txuag thiab nrog cov haiv neeg me hauv lub teb chaws sib haum xeeb vim lawv tej kev cai thiab hom thawj tab tom raug lwv mus.

Tej yam tsis ncaj ncees no xeeb tuaj nyob hauv cov tsev kawm ntawv uas muaj tseem hwv thiab cov tswv cuab lub koom txoos hauv zeg zog ua tus pab txhawb.

Vaj Qhia hais tias nws mus tsham Kas Nas Das teb zaum no mas yog nws xav mus ntsib cov haiv neeg me kom tau nyob nrog lawv thiab hais rau lawv tias nws nrog lawv tu siab, thiab xav kom lawv zam rau cov neeg ntseeg yav dhau los uas tau koom tes quab yuam cov haiv neeg me kom tso tseg lawv tej kev cai thiab hom thawj.

Vaj Qhia thiaj xav tias kev ncig tsham zaum no yog kev tu siab rau Koom Txoos kev txhaum, li ntawd mas thiaj tsum tau coj los xav, hloov siab, thiab rov haum xeeb. Yog li mas Vaj Qhia thiaj thov cev lo lus thov rau Tswv Ntuj kom muaj kev sib haum xeeb thiab txhim kho yam tshiab.

Koom Txoos zoo siab lees txais tej yam yuam kev yav tas los, yog li mas Koom Txoos thiaj tsis pom zoo nrog lub tswv yim kav lwm lub teb chaws uas tsis yog yus lub, thiab Koom Txoos thiaj hwm thiab pab txhawb haiv neeg me tej kev cai.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus coj sawv daws thov Ntuj tias “Thov kom cov haiv neeg me hauv Kas Nas Das rab peev xwm tiv thaiv thiab lawv cov hauj lwm ua tawm los yam nyab xeeb no tau ua tus piv txwv rau txhua tsav neeg kom lawv txhob kaw lawv tsav neeg, tiam sis thov kom lawv cev kev sib pab no rau ntiaj teb neeg sawv daws, kom txawj nyiam yam Ntuj tsim thiab nyiam tus Tswv Tsim.”

Add new comment

9 + 7 =