Tswv Ntuj qhov ncaj yog kev khuv leej cawm peb

Hnub tim 8 lub 1 hlis 2023 yog Hnub ua hmoov Yes Xus txais Cim Ntxuav, mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj ntuas sawv daws tias Huab Tais Yes Xus nqes los cawm cov neeg txhaum yog txoj kev ua kom Tswv Ntuj qhov ncaj puv npo tuaj vim tias Tswv Ntuj qhov ncaj tseeb yog Tswv Ntuj kev khuv leej cawm neeg. Tswv Ntuj hu peb cov yog Huab Tais Yes Xus thwj tim los sib faib lub nra ris thiab sis hlub.

Vaj Qhia pib nthuav lub Moo Zoo tias Huab Tais Yes Xus cia Zam ua kab ke ntxuav rau nws, Huab Tais Yes Xus hais tias “nyem no, cia koj ua rau kuv; wb thiaj tau ua raws txoj kev ncaj” (MT 3: 15). Lo lus no yog Huab Tais Yes Xus tau nthuav Tswv Ntuj qhov ncaj.

Vaj Qhia pom tias neeg lub tswv yim hais txog qhov ncaj (justice) mas yog hais txog kho tej yam yuam kev kom tig los ua qhov yog, tab sis Tswv Ntuj qhov ncaj yog hais txog ‘kev cawm thiab yug dua tshiab’ (salvation + rebirth) tsis yog hais txog kev cem tus neeg tau ua txhaum. Vim tias qhov ncaj los ntawm kev nyiam (love) los, qhov ncaj tawm hauv kev sis hlub (compassion) thiab khuv leej (mercy) uas yog Tswv Ntuj tus Leej Txiv mob siab thaum peb poob hauv kev phem thiab raug kev txhaum thiab kev muam mluav (fragility) tsuam cia, nws lub siab.

Tswv Ntuj qhov ncaj hloov kom peb txia ntshis ua nws cov me nyuam nyob hauv kev ncaj ncees, tsis yog txo lub txim tiam sis yog tso peb dim hauv kev phem, kho peb, tsa peb sawv los dua.

Yog li hais los no, Huab Tais Yes Xus thiaj nthuav Tswv Ntuj qhov ncaj rau peb tau pom tias yog kev khuv leej cawm neeg, yog kev nyiam pub rau peb, yog kev npuab thiab koom ua ib lub siab, yog qhov pom kev tsom kev kaj nyob hauv peb qhov tsaus ntuj.

Vaj Qhia Npes Nes Dis 16 tau zeem tseeb tias Tswv Ntuj xav cawm peb mas Tswv Ntuj thiaj nqes mus txog hauv lub qab tiv txwv kom cov neeg poob rau qhov qis uas tsis muaj peev xwm yuav paub txog Ntuj Ceeb Tsheej, kom lawv tau pom Tswv Ntuj txhais tes tuav lawv thiab rub lawv tawm hauv lub qhov tsaus rov los pom qhov kaj uas lawv tau tsim tseg cia.

Dhau ntawd, Tswv Ntuj hu peb sawv daws los tseb qhov ncaj rau hauv peb lub cuab tsev neeg, peb zej zos thiab lub Koom Txoos. Tsis yog hais txog kev rau txim, txiav txim thiab cem, cais tias yog neeg zoo los neeg phem; tiam sis yog kom khuv leej thiab nkag siab txog lwm tus qhov tsis qiag (weakness) mas peb thiaj yuav sib pab tsa tau tus neeg ntawd. Txhob sib cais, tiam sis yog sib faib.

“Peb ua xws li Huab Tais Yes Xus ua; sib faib, ib tug pab ris ib tug lub nras, ib tug yuav ua siab hlub ntsia ntsoov ib tug, ib tug yuav pab ib tug. Peb los thov peb niam tus pub lub neej rau Huab Tais Yes Xus, kom pab muab peb raus cia hauv nws Leej Tub mas peb thiaj yuav tau txais lub neej tshiab.”

Tom qab kab ke thov cov Tshiab xa lus (Angelus) tas, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus xaus nws cov lus tias hnub no muaj 13 tus me nyuam mos tau txais lub Cim Ntxuav, thiab Vaj Qhia foom lus zoo rau cov me nyuam mos thoob plaws lub ntiaj teb uas tau ua kab ke ntxuav nyob hauv hnub ua hmoov Yes Xus txais Cim Ntxuav no. Vaj Qhia tseem hais lus caw rau sawv daws kom ua ib rooj qav zoo siab rau hnub yus tau txais lub Cim Ntxuav vim tias hnub ntawd yog yus hnub tsuj xeeb nyob hauv kev ntseeg. Yog peb tsis paub tias tau ua kab ke ntxuav nyob hauv hnub twg, kav tsij nrhiav thiab muab kos tseg cia hauv cov ntawv xam hnub, vim tias hnub ntawd yog ib hnub peb tsum nco cia, yog hnub peb yuav tshua thiab tsa rooj qav ua kev zoo siab.

Tus txhais: Txawj Tsav M. Lauj

Vam txog: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-01/pope-at-angelus-god-s-justice-is-the-mercy-that-saves.html

Add new comment

2 + 7 =