TSWV NTUJ LUB SEV NTEV TAU QHIB PEB LUB SIAB KOM MUAJ KEV VAM KHOM.

Hnub chiv tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau piav txog Huab Tais Yes Xus zaj paj lug cov nplej thiab cov nroj hauv daim teb. Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus qhia txog Tswv Ntuj lub siab ntev tau qhib peb lub siab kom muaj kev vam khom.
Vaj Qhia hais ntxiv tias nyob hauv peb lub neej zim txwv no mas peb tau siv tshuaj ntau yam los tua nroj ua rau av tsis huv, tsim kev kub ntxhov ntau yam rau lub ntiaj teb.
Tus tseb nplej hauv zaj paj lug no yog Huab Tais Tswv Ntuj, nws tseb kom tau sau qoob thaum yav kawg. Tus yeeb ncuab yog dab phem, nws tuaj rhuav Huab Tais Tswv Ntuj txoj kev cawm neeg. 
Vaj Qhia hais tias ‘nplej’ thiab ‘nroj ‘tsis yog piv rau kev zoo thiab kev phem xwb, txawm piv tau rau ntiaj teb neeg thiab.
Peb twb hnov ntau zaus txog cuab yim neej uas muaj kev thaj yeeb mas yuav muaj kev ntxub ntxaug tuaj rhuav kom tawg vim tej lus xyav.
Yog li nyob ntawm peb saib peb yuav xaiv Tswv Ntuj los dab phem, xaiv qhov zoo los qhov phem, xaiv ua tsob nplej los tsob nroj.
Tswv Ntuj cov tub txib hais kom tso cai lawv mus rho cov nroj pov tseg, tab sis Tswv Ntuj siab ntev nws tsis kam. Huab Tais Yes Xus qhia kom peb muab siab pab cov neeg txhaum, tsis yog rau txim rau lawv.
Vaj Qhia xaus tias : Peb txhob txiav txim lwm tus, tsuas muaj Huab Tais Tswv Ntuj tib tug xwb thiaj yuav txiav txim tib neeg raws lawv qhov zoo phem.

 

Add new comment

1 + 0 =