TSIM NYOG YUAV QHUAS TXOG COV LAUS LUB ZEEJ TXHIAJ THIAB XOM LEEM

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus qhuas txog tus poj niam Yus Dis tus yeeb yam thiab hais tias nws yog tus piv txwv qhia txog kev siv Tswv Ntuj lub paj tshab.

Nyob hauv Hnub Plaub lub Lis Piam 4 caij Hla xyoo no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tawm tuaj qhia txog ‘cov laus lub txiaj ntsim raws Tswv Ntuj Lo Lus’ rau tsoom ntseeg nyob hauv lub tshav puam Leej Ntshiab Pob Zeb, nyob Vas Tis Kas. Hnub no mas Vaj Qhia piav txog tus poj niam hu tias ‘Yus Dis’.

Thaum Yus Dis tseem hluas, nws tau cawm nws haiv neeg; yog nws mus txiav tus vaj txheeb Hos Los Fes lub taub hau. Tom qab ntawd, Yus Dis rov los nrog nws tsev neeg ua neej xws li qhov qub.

Vaj Qhia tawm tswv yim rau cov laus tias tus poj niam Yus Dis no tus yeeb yam muaj peev xwm ua ib tug yam ntxwv zoo rau lawv yoog, kom lawv txawj hloov tus kheej kom haum rau tus yeeb yam tshiab hauv lub neej thiab lub cib fim tshiab pab kom lawv tus kheej loj tuaj.

Thaum Yus Dis ua txoj hauj lwm pab nws haiv neeg tas, nws los so nyob hauv nws tsev neeg, zoo xws li tom qab lub neej ua hauj lwm tas, ces txog lub caij peb yuav tsum tau so vim peb hnub nyoog ntau lawm.

Vaj Qhia ntuas tias kev ua ib tug neeg pab cawm lwm tus, tsis yog ib yam xwm tshwm sim loj tuaj rau neeg pom xwb, tab sis yog pom tau nyob hauv kev nyiam lub cuab raug txom nyem thiab lub zos raug kev hem.

Ntawv Moo Zoo hais tias Yus Dis muaj hnub nyoog nyob tshaj pua xyoo, qhov no yog txoj hmoov zoo. Tab sis tsis yog ib yam yuav tsis to taub tias hnub no tshuav ntau xyoo cia rau ua lub neej tom qab lub caij so laus. Li ntawd, peb yuav xav saib lub sij hawm no yog dab tsi, peb yuav siv li cas thiaj muaj txiaj ntsim?

Vaj Qhia to taub zoo tias nyob hauv coob leej ntau tus, lub caij so laus yog lub caij lawv tau tso tes ntawm lawv cov hauj lwm thiab lawv txoj kev sab cev khwv plawv, tab sis muaj ntau zaus pom tias lawv muaj kev ntxhov siab nyob nrog lawv, lawv yuav rov hais rau lawv tias ‘Kuv yuav mus ua dab tsi tom qab kuv lub neej no tsis muaj hauj lwm dab tsi ua lawm?’

Vaj Qhia paub tias ib tug neeg twg tom qab nws so laus lawm, nws yuav pom tias nws tau plam lub neej nws ib txwm ua los tas nws sid.

Txawm tias lub neej so laus, lawv yuav lom zem thaum tau nyob tu cov xeeb ntxwv, tab sis nyob hauv ntuj tiam no cov me nyuam yug los tshiab muaj tsawg, thiab lawv nyob sib nrug deb ces khiav kev thiab kev noj haus thiaj tsis yooj yim. Qee zaus cov hluas ua xyem xyav tsis kam cia lawv cov me nyuam cia rau cov laus zov thiab tu. Cov hluas xav muab lub sij hawm cia rau lawv cov me nyuam tau siv nrhiav kev txawj ntse ntau dua cia nrog cov laus nyob ua ke.

Yog li Vaj Qhia thiaj xav kom sawv daws rov tig los nug tus kheej tias peb puas yog tab tom txhim kho lub cev tuaj dua.

“Peb yuav tau sib pab txhim sib pab txheem kom cov me nyuam ua tsheej neeg, muaj lub siab txawj sib hlub, nyiam qhov ncaj, nyob hauv lub ntuj tshiab tiam no.” Vaj Qhia ntuas sawv daws, “Cov yog niam tais yawm txiv, yog pog yog yawg, lawv muaj feem tseem ceeb pab txhawb cov ua niam ua txiv tej me nyuam. Cov me nyuam yuav kawm tus yeeb yam muaj lub siab hlub mos nyoos thiab txawj hwm cov neeg me ntawm lawv niam tais yawm txwv thiab lawv pog lawv yawg. Cov laus los lawv yuav nkag siab tau tias lub siab mos thiab siab muag tsis yog yam hais tias lawv poob tsim. Ntawm cov hluas, lawv yuav to taub tias lawv tab tom nyob hauv txoj xub ke tsim ib tug neeg rau lub neej yav pem suab.”

Yus Dis yog ib tug poj ntsuam thiab tsis muaj me nyuam, tab sis nyob hauv nws lub neej ua ib tug laus, nws tau saj lub sij hawm puv npo thiab nyob nyab xeeb vim nws paub tias nws tau ua neej raws li txoj kab xwm Huab Tais Ntuj pub rau nws. Yus Dis paub tias nws tau npaj nws lub cuab tam cia ua paj tshab rau nws tsev neeg thiab nws lub zos: yog kev thoob tsib, lub siab mos. Qhov no yog lub cuab tam kev ua zoo tsis yog tej nyiaj txiag.

Thaum tuag nws tau faib rau sawv daws, thiab nws tso tus ntxhais qhev ua neeg twj lij. Vaj Qhia thiaj hais tias “Yam no yog lub cim hais txog Yus Dis rau siab ntso thiab saib taus cov neeg nyob ze nws. Txawm tias thaum muaj hnub nyoog ntau, nws qhov muag yuav faj tab sis nws lub siab kaj.”

“Huab Tais Ntuj tsis yog pub lub zeej txhiaj cia rau cov hluas thiab cov muaj zog khov kho xwb, Huab Tais Ntuj pub lub zeej txhiaj cia rau sawv daws. Li ntawd, peb yuav tsum lom zem nrog cov laus lub zeej txhiaj thiab xom leem.”

Txawm tias cov laus lub tswv yim yuav khiav qeeb, tab sis lawv muaj peev xwm pub lawv lub cuab tam kev thoob tsib rau lwm tus tau nyob hauv lawv cov lus qhuab lus qhia, kev txhim, kev tu thiab mloog.

Hais txog tus poj niam Yus Dis, thaum hluas, zeej tsoom hwm nws vim nws lub siab tawv; thaum laus, zeej tsoom hwm nws vim nws lub siab mos thiab hlub tshua sawv daws. Yus Dis tsis kaw tus kheej nyob hauv txoj kev tu siab rau nws lub neej. Nws muab cov paj tshab Tswv Ntuj pub rau nws los ntim nws lub neej kom puv.

Yog vim li no, Vaj Qhia thiaj nqua hu sawv daws kom coj tus yeeb yam xws li Yus Dis, thiab tsis yog kom luag nco txog peb lub neej yav hluas xwb, tab sis kom luag nco txog peb lub tswv yim thiab lub txiv txi tau zoo nyob hauv txhua lub caij hauv peb lub neej thiab. Thaum peb laus lawm, Tswv Ntuj hu peb kom siv peb lub zeej txhiaj kom muaj txiaj ntsim rau peb tsev neeg thiab peb lub zos.

Ua ntej yuav xaus cov lus hauv hnub no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas sawv daws kom rov mus muab phau ntawv Yus Dis los nyeem, kom paub txog nws lub siab tawv thiab nws lub zog kom zoo hauj sim tuaj.

Add new comment

4 + 4 =