THOV KOM PEB NRHIAV TAU LUB ZOG TXHAWB PEB UA ZOO

Nyob hauv Hnub Chiv tim 1 lub 5 hlis 2022, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas sawv daws kom ntsia hla lub vas puav ntses qhuav nyob hauv peb txoj sia thiab kom peb ntsia Huab Tais Yes Xus tus muaj peev xwm ua kom peb lub vas puav tau ntses nyob hauv kev ua zoo.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav Ntawv Moo Zoo rau tsoom ntseeg hauv lub tshav puam Leej Ntshiab Pob Zeb yog cov lus hais txog zaum tim peb uas Huab Tais Yes Xus tawm los rau cov thwj tim pom tom qab sawv rov los. Thaum Pob Zeb hais rau nws cov phooj ywg tias nws yuav mus puav ntses raws li nws txoj hauj lwm ib txwm ua los, ces cov phooj ywg thiaj nrog Pob Zeb nce saum lub nkoj mus puav ntses thiab. Lawv puav tsis tau ib tug ntses li, mas tej zaum Pob Zeb qaug zog, nws thiaj hais kom lawv rov mus ua neej li yav thaud.

Nyob hauv peb mas yuav zoo li ntawd, tej zaus mas peb sab thiab qaug zog, peb tsis nco qab txog Huab Tais Ntuj thiab peb tsis nco qab txog qhov tseem ceeb hauv peb lub neej uas peb tau xaiv. Muaj tej zaug peb ua hauj lwm nrhiav noj haus rau lub neej ces peb tsis muaj lus yuav sib tham nyob hauv lub cuab, muaj tej zaug peb tsis nco qab thov Ntuj los yog ua hauj lwm tsim koob hmoov. Thaum peb ua zoo li no ces peb yuav tu siab rau peb lub vas qhuav xws li Pob Zeb.

Tab sis Huab Tais Yes Xus rov qab tawm tuaj rau lawv pom nyob ntawm ntug dej ntug, yog qhov qub chaw thaum Huab Tais Yes Xus tau hu Pob Zeb, As Nres, Yas Kos thiab Zam, kom raws nws mus. Huab Tais Yes Xus tsis cem lawv, tab sis Huab Tais Yes Xus tsa suab mos nyoos hu lawv tias ‘cov me nyuad’, thiab hais kom lawv pos lub puav ntses dua, ces lawv puav tau ntses puv hlo lub vas puav ntses tiag. Vaj Qhia ntuas tias “yog thaum peb lub vas  puav ntses khoob lug tsis muaj ntses li, mas peb txhob tso tes thiab tu siab rau peb tus kheej, tab sis peb yuav tsum muaj cuab kav sawv los pib dua tshiab thiab nrhiav Huab Tais Yes Xus kom nws pab peb.”

Thaum Zam hais tias yog Huab Tais, mas Pob Zeb dhia mus hauv dej maj zeem los nrhiav Huab Tais Yes Xus, vim nws nyiam Huab Tais Yes Xus. Vaj Qhia hais tias Pob Zeb tus xeeb ceem no tsom tau tias nws kub siab heev thaum nws rov tau ntsib qhov tshiab.

Yog li Vaj Qhia thiaj ntuas sawv daws kom kub siab xws li Pob Zeb “dhia mus nrhiav qhov zoo, txhob ntshai tias yuav plam tej yam mus. Txhob muab xav ntau dhau los yog tos kom lwm tus pib ua tso, peb tsum txo lub nras thiab qhib siab kom dav ua raws li lub siab txhib kom ua.”

Huab Tais Yes Xus nug Pob Zeb txog peb lwm tias ‘koj puas nyiam kuv?’, yog li Vaj Qhia thiaj hais tias Huab Tais Yes Xus nug peb xws li tau nug Pob Zeb, vim kev ntseeg yog lo lus nug txog kev nyiam, tawm tsam kom yeej txoj kev ntshai pib dua tshiab thiab tso lub neej qub khuam peb cia pov tseg, tawm mus tsob hwb Tswv Ntuj thiab peb cov kwv tij nkauj muam.

Tom qab cov xwm no Pob Zeb thiaj tso nws txoj hauj lwm puav ntses cia tom qab mus tas nws sid thiab nws cev nws txoj sia tag nrho rau Tswv Ntuj thiab rau lwm tus, nws tsob hwb Tswv Ntuj thiab lwm tus mus txog hnub nws raug tua tuag.

“Thov niam Mab Liab pab peb kom nrhiav tau lub zog txhawb peb ua qhov zoo ntxiv dua mog!”

Add new comment

3 + 4 =