THAUM PEB SIB NYIAM XWS IB PAB KWV TIJ, CES YOG PEB TSHAJ TXOG HUAB TAIS YES XUS

(https://saintedwardparish.org/fourteenth-sunday-in-ordinary-time-2/7474/)

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nqua hu kom cov neeg ntseeg ua tim khawv txog Yes Xus nyob hauv lawv kev sib hwm thiab kev sib nyiam xws ib pab kwv tij.

Tim 3 lub 7 hli 2022 Vaj Qhia Fas Ntshis Kus twm Ntawv Moo Zoo hais txog thaum Huab Tais Yes Xus xa cov thwj tim mus tshaj lub Moo Zoo, mas Huab Tais Yes Xus xa ib nkawm mus ib qho.

Vaj Qhia nthuav tias ua cas Huab Tais Yes Xus thiaj tsis xa lawv ib leeg mus, raws li txoj kab xwm mas yog muaj ob leeg ua hauj lwm ua ke yuav tsis yooj yim xws li ib leeg ua, vim yog 2 leeg mas nyob tsam nkawd ho ua hauj lwm tsis sib haum thiab nyias yuav ua nyias ib yam. Tab sis Huab Tais Yes Xus tsis xav li no.

Vaj Qhia nthuav ntxiv tias “Cov thwj tim txoj hauj lwm yog mus hauv cov zos kom tau npaj neeg tseg cia tos Huab Tais Yes Xus. Huab Tais Yes Xus tsis tau hais kom lawv mus qhia, tsuas yog hais kom lawv mus ua rau lwm tus pom tias kev pub rau lwm tus tseem ceeb dua lo lus tau hais tawm los.”

Cov thwj tim yog cov tub zog, lawv tsum ua hauj lwm tshaj lub Moo Zoo nyob hauv lawv tus yam ntxwv. Lawv thawj txoj hauj lwm thiaj yog tsum ob leeg mus ua ke.

Cov thwj tim tsis yog cov yuav ua ywj siab, yuav sib txeeb tshaj lub Moo Zoo.

“Cov thwj tim txoj sia mas yog saib kev tshaj lub Moo Zoo ua qhov loj: lawv tsum txawj nyob ua ke, lawv tsum txawj sib hwm, lawv yuav tsis sib twv tias leej twg muaj rab peev xwm loj dua, lawv yuav vam txog tib tug Xib Hwb xwb.”

Vaj Qhia ntuas tias “Yog peb muaj lub hom phiaj zoo thiab muaj peev xwm sau tsoom ntseeg los nyob ua ib npoj coob tau, tab sis yog sawv daws tsis muaj tib lub siab xav ua kwv tij mas txoj kab xwm no yuav ri mus tsis tau.”

“Kev tshaj Ntuj Lus yog ua pov thawj txog kev sib nyiam xws li ib pab kwv tij”, Vaj Qhia ntuas sawv daws kom thim xav saib sawv daws tshaj txog Huab Tais Yes Xus rau lwm tus li cas, “Peb tshaj txog Huab Tais Yes Xus rau lwm tus xws li peb yog lawv ib co kwv tij, los yog peb sib txeeb sib twv tshaj txog Huab Tais Yes Xus rau lawv saib leej twg muaj peev xwm loj dua?”

Add new comment

6 + 2 =