THAUM PEB NROG TSWV NTUJ SIB TXUAS LUS, PEB YUAV NUG TIAS KOJ NYOB LI CAS LAWM

Nyob hauv tim 16 lub 11 hlis 2022, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tawm tuaj qhia Ntuj kev cai rau tsoom neeg ntseeg sawv daws nyob hauv Leej Ntshiab Pob Zeb lub tshav puam. Vaj Qhia rov pib hais txog kev ntsuas lub ntuj lub teb tias yog peb mloog zaj nyeem hnub no peb yuav pom tias kev nyeem tseem ceeb npaum cas rau peb, yog li mas peb txhob maj txiav siab raws li lub siab xav tsam peb yuav tu siab rau yav tom ntej.

Vaj Qhia hais ntxiv tias “txawm yuav yog lub sij hawm peb tus plig muaj kev qhuav siab tsis kav kuj yog lub caij nyoog zoo cia rau peb loj hlob tuaj, vim tias thaum peb qhuav siab mas peb tus ntsuj plig tsis tsaug zog ces peb lub tswv yim thiaj ceev faj. Yog peb tsis iab siab rau lub cev kev noj qab haus huv, mas peb yuav mus tsis txog tus txha hauv kev ua neej nyob.”

Vaj Qhia xav kom sawv daws tig rov mus rau thaum tseem ua me nyuam yaus, cov me nyuam yuav nrhiav niam thiab txiv kom tau txais tej yam dab tsi ntawm nkawd. Peb tsis nco faj tias nkawd yog lub paj tshab zoo tshaj rau peb. Peb niam peb txiv, thiab peb yuav to taub qhov no mas yog thaum peb loj txaus lawm.

Hais txog peb lo lus teev Ntuj mas muaj ntau zaus yuav zoo li hais los no thiab; peb thov Tswv Ntuj hlub peb tab sis peb tsis nco qab txog Tswv Ntuj. Vaj Qhia hais lus ntuas sawv daws.

Peb saib zoo li yog ib yam txawv, yog peb hais tias ‘Tswv Ntuj koj nyob li cas lawm’, tab sis tseeb tiag mas yog txoj kev zoo nkauj coj peb mus khaub zig Tswv Ntuj, tus xav muab nws txoj sia qee pub rau peb.

Vaj Qhia rov ntuas tias “lub neej hauv sab ntsuj plig tsis yog lub neej peb yuav tswj tau, tiam sis yog lub neej muaj kev khaub zig nrog Tswv Ntuj tus muaj txoj sia.”

Add new comment

7 + 2 =