TAWM TSAM KEV XYEEJ KEV NTSHAI MUS MUAJ FEEM NROG LWM TUS

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus caw cov ntseeg tig los tawm tsam kev xyeej kev ntshai coj lub neej mus muaj feem nrog lwm tus, Vaj Qhia kom sawv daws yoog raws Huab Tais Yes Xus tus lwj lwm pab kho lwm tus kev mob kev nkees.

Hnub Chiv tim 14 lub 2 hlis xyoo 2021 no yog Lis Piam 6 Caij Nruab Xyoos, Mas Kos ntawv Moo Zoo piav txog thaum Huab Tais Yes Xus kho tus neeg mob ruas (MK1:40-45), mas Vaj Qhia tau nthuav tias Tswv Ntuj los ze peb, Tswv Ntuj rhuav txhua txoj laj kab cais peb, thiab Tswv Ntuj chwv peb txoj sia kom tau kho peb.

Ntawv Moo Zoo hais txog tus mob ruas tuaj cuag Huab Tais Yes Xus: raws li txoj cai mas cov mob ruas yog cov neeg tsis huv, tsis pub lawv nkag los fim nrog zeej tsoom. Tab sis Huab Tais Yes Xus tsis cais lawv, Huab Tais Yes Xus pub tus neeg ntawd los ze nws, Huab Tais Yes Xus cev tes tuav nws.

“Peb pom tias Huab Tais Yes Xus tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau lwm tus zoo li cas: Tswv Ntuj los nyob ze ze peb, Huab Tais Tswv Ntuj khuv leej peb vim peb kev muaj mob thiab Tswv Ntuj rhuav txoj laj kab thaiv peb kev khaub zig Tswv Ntuj, lub vaj cais peb ntawm kev muaj feem nrog lwm tus, thiab daim phab ntsa kaw peb cia.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav tias tus Hauv Puas Xa Lus Mas Kos tau muab 2 lub ntsiab qhia txog kev hla txoj cai.

Ib: tus mob ruas hla txoj cai txhob fim luag tej, nws mus cuag Yes Xus. Txoj Cai hais tias tus neeg mob yog neeg muaj txhaum, ces Tswv Ntuj rau txim rau nws. Tiam sis nyob hauv Huab Tais Yes Xus, cov neeg mob ruas tsis yog vim Ntuj rau txim, tiam sis yog ib yam kom Leej Txiv kev khuv leej thiab kev nyiam los cawm nws.

Yog vim li ntawd, tus neeg mob ruas thiaj tawm hauv kev txom nyem tau vim Huab Tais Yes Xus tau pab nws ris tej kev txom nyem ntawd.

Ob: Huab Tais Yes Xus hla txoj cai txwv tsis pub kov cov neeg mob ruas. Huab Tais Yes Xus tsis yog hais lus kom tus mob ruas rov zoo xwb, Huab Tais Yes Xus cev tes mus tuav nws thiab.

Vim li no Vaj Qhia thiaj ntuas tias neeg yuav pom txoj kev nyiam tau, mas neeg tsum muaj feem nrog lwm tus ris lawv kev txom nyem tso. Vim tias Huab Tais Yes Xus twb ua piv txwv rau peb tias Tswv Ntuj tsis nyob ntsiag to, tsis nyob ib qhov chaw deb ntawm peb, tiam sis Tswv Ntuj nyob ze peb nrog nws txoj kev hlub thiab kov peb kom tau cawm peb.

Vaj Qhia rov nthuav tias “Tswv Ntuj ib txwm zoo li ntawd: nyob ze, khuv leej, thiab hlub mos nyoos. Tswv Ntuj nyiam hla neeg txoj cai vim Tswv Ntuj yog Txoj Cai”

Vaj Qhia ras tias niaj hnub nyem no ntiaj teb muaj cov neeg ntsib kev txom nyem vim lawv raug txwv tsis pub fim nrog lwm tus, lawv raug ntaus lub cim rau kom nyob nrog zeej tsoom tsis tau. Li ntawd, Vaj Qhia thiaj thov caw cov ntseeg tig los sib pab rhuav tej laj kab cuag tshuam no pov tseg, kom tib neeg rov tig los muaj feem nrog lawv txoj sia.

“Tswv Ntuj tsis yog lub tswv yim los tej lus qhia uas tsis muaj lub cev rau neeg pom, tab sis Tswv Ntuj nyob hauv cov neeg raug txom nyem txhua tus. Yog li peb cov ntseeg thiaj tsum tawm tsam peb kev xyeej kev ntshai tsam kis mob los yog lo txhaum vim peb kov cov neeg muaj mob, nrog cov neeg txom nyem.”

Vaj Qhia hais kom sawv daws thov Ntuj pab kom sawv daws muaj lub siab loj siab tawv los tawm tsam tus cuj pwm tsis zoo hauv sawv daws tias “Peb thov Tswv Ntuj lub txiaj ntsim rau peb, kom peb nrhiav pom ib lub siab loj siab tawv nyob hauv peb, kom peb muaj cuab kav tawm tsam kev xyeej kev yi, kev ntshai kev tsis nqes tes mus pab lwm tus.”

“Thov kom peb xyaum hla neeg txoj cai xws li tus mob ruas thiab Huab Tais Yes Xus.”

Add new comment

8 + 2 =