SOJ NTSUAM TSWV NTUJ HAUV PEB TXOJ SIA

Hnub chiv tim 13 lub 6 hli xyoo no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas cov ntseeg kom muab siab soj ntsuam kom pom tias Tswv Ntuj ua hauj lwm nyob hauv peb tsis tseg.

Hnub Chiv hauv lis piam no, Vaj Qhia rov tawm tuaj nthuas Ntawv Moo Zoo hauv hnub no rau cov ntseeg hauv lub tshav puam hwm Leej Ntshiab Pob Zeb. Ntawv Moo Zoo yog piav txog Huab Tais Yes Xus hais ob zaj paj lug qhia txog yam tob ntsuas tsis tau hauv Tswv Ntuj thiab tej kab xwm hauv neeg txoj sia. Ob zaj paj lug no txhais tias Tswv Ntuj nyob hauv cov hauj lwm neeg niaj hnub ua, neeg tsum muab siab nrhiav thiaj yuav pom Tswv Ntuj tau.

Vaj Qhia rov xav txog Huab Tais Yes Xus piv lus txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej tias nyob nraim hauv neeg nruab siab thiab zoo li lub noob zaub roj me me loj tuaj ua ib tsob ntoo loj dua lwm tsav ntoo. Vaj Qhia hais tias yam no yog hais txog Tswv Ntuj kev ua hauj lwm nyob hauv peb thiab lub sim ceeb no. Teeb meem yog qhov tias lub neej ntxhov hnyo ua rau peb ntsia tsis pom yam tseeb no, tiam sis Tswv Ntuj tab tom ua hauj lwm puav tam li lub noob me me maj mam hlav ntsiag to ua ib tsob ntoo ntsuab pub txoj sia thiab ntxoov ntxoo rau sawv daws. Tib yam nkaus li ntawd, tej hauj lwm zoo peb ua mas saib zoo li yog ib yam me me nyob ntawm lwm tus, tab sis cov hauj lwm zoo no cuam tshuam txog Tswv Ntuj, thiab kev zoo loj hlob nyob hauv kev tsis muab hlob, zais ntshis thiab ntsia tsis pom.

Zaj paj lug no pub ib lub siab tawv rau peb, Vaj Qhia hais, txawm tias muaj ntau zaus peb qaug zog vim peb xav tias kev ua zoo tsis muaj zog thiab kev ua phem yog lo lus kawg. Nyob hauv tib lub caij ntawd, peb tsis tsim nyog yuav swb rau lub tswv yim ua xyem xyav, txawm tias peb yuav ua hauj lwm hnyav thiab thaum kawg yuav tsis pom cov hauj lwm ntawd li txiv, los yog tsis pom tias yuav muaj ib yam zoo dab tsi tuaj. Ntawv Moo Zoo nqua hu kom peb qhib lub tswv yim kom dav rov los tig ntsia peb tus kheej thiab yam tseeb, tsis yog ntsia tej yam ob lub qhov muag pom xwb. Thiab peb tsum soj ntsuam txog Tswv Ntuj tus yeem txo lub hwj chim los ua txoj haum lwm nyob hauv daim av uas yog peb txoj sia.

Yog peb ua li hais los no, peb yuav muaj ib lub zog khov kho tshais ruam lawm tom ntej nyob huav txhua txhua hnub, peb yuav muaj ib lub siab ntev tseb txoj kev zoo kom txi txiv.

Ntua li ntawd, Vaj Qhia kuj ntuas sawv daws tias cov qoob loo peb tseb tsis yog yuav txi txiv tau vim peb, tab sis txi txiv nyob hauv Tswv Ntuj txoj kab xwm. Thov peb tsuas muaj ib lub siab nyiam, muab siab, thiab ua siab ntev tseb lub noob zoo ntawd. Vim lub noob zoo nws muaj nws ib lub zog ua kom nws loj tau.

Kawg no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov kom niam Mab Liab, Tswv Ntuj tus ntxhais txib qhia peb kom pom Tswv Ntuj lub hwj chim loj nyob hauv tej yam me me, thov kom peb sawv daws muaj kev vam khom thiab tso siab rau Tswv Ntuj txhua txhia hnub mus li.

Add new comment

9 + 2 =