Sim ua yam zoo tshaj

Nyob huav Hnub Chiv tim 19 lub 2 hlis 2023 no yog lub lispiam 7 caij Nyob Nruab Xyoo, Vaj Qhia tau tawm los nqua hu tsoom neeg pheej xeeb sawv daws kom sim ua yam zoo tshaj (extraordinary) xws li Huab Tais Yes Xus tau tuag txhiv peb cov neeg txhaum.

Vaj Qhia hais tias hnub no lub Moo Zoo raws li Leej Ntshiab Mas Tais tau khaws tseg mas Huab Tais Yes Xus tau hais tias peb yuav tig ib sab plhu rau tus ib ncuav pias rau peb, peb yuav nyiam peb tus yeeb ncuab.

Vaj Qhia hais ntxiv tias ib txwm los peb yeej nyiam tus neeg nyiam peb thiab hlub tus neeg hlub peb, tab sis Huab Tais Yes Xus hais ib lo lus thab peb tias ‘yog koj ua zoo li ntawd, mas yam ntawd puas yuav yog yam zoo tshaj uas koj ua tau?’

“Hnub no kuv xav kom nej cim lo lus no cia tias yam dab tsi yog yam zoo tshaj koj yuav ua.” Vaj Qhia hais rau sawv daws, “Yam zoo tshaj yog yam hla dhau txhua yam neeg ib txwm ua, yog yam tob dhau txhua yam neeg lub tswv yim xav tau.”

Vaj Qhia pom tias peb ua tiag ua txhua yam kom muaj kab muaj ke thiab nyob hauv peb qab xib teg kom peb ua tus tswj tau, mas tej yam ntawd thiaj yuav mus raws li peb ntshaw tau, txawm li ntawd, tej yam li hais no tsis tau zoo txaus.

Yog peb ua neej nyob dog dig li niaj hnub no xwb, qhov sib luag zos ntawm kev pub thiab txais yuav tsis hloov. Yog Tswv Ntuj ua xws li hais no, ces ntshai peb yuav tsis muaj kev vam khom txog txoj kev cawm (salvation). Tab sis, yog txoj hmoov zoo rau peb, rau qhav tias Tswv Ntuj kev nyiam yog yam zoo tshaj. Tswv Ntuj kev nyiam loj dua qhov neeg xav thiab neeg ib txwm coj.

Yog li mas Huab Tais Yes Xus lo lus thiaj yog ib lo lus thab peb ntag; yog Huab Tais Yes Xus hais kom peb qhib siab txais txoj kev nyiam dawb paug uas zoo tshaj txhua yam. Thaum peb tab tom ua neej nyob yam sib txig sib luag zoo li no, tab sis Huab Tais Yes Xus ntuas peb kom ua neej nyob hauv txoj kev nyiam tsis sib luag.

Txhob poob siab rau nqe lus saud! Vim tias yog Tswv Ntuj cia nws txoj kev nyiam tsis sib luag, mas hnub no peb thiaj tau txais kev cawm, Huab Tais Yes Xus thiaj tuaj nrhiav peb thaum peb poob zoo, Huab Tais Yes Xus thiaj nyiam peb mus txog hnub kawg, Huab Tais Yes Xus thiaj zoo siab hlo txais tus Ntoo Cuam kom tau txhiv peb.

Tswv Ntuj tsom nws txoj kev nyiam rau peb pom tias thaum peb yog neeg muaj txhaum, tsis kav nws cia Leej Pleev tuag pub rau peb.

Tswv Ntuj kev nyiam loj tshaj plaws, tob dhau yam neeg lub tswv yim yuav ntsuas tau thiab xav txog.

Hnub no Tswv Ntuj xav cia peb taug Tswv Ntuj tus lw no. Vim tsuas muaj txoj hau kev no xwb, peb thiaj yuav ua tim khawv txog Tswv Ntuj tau.

Hnub no Huab Tais Yes Xus tsis hais kom peb sib pauj kua zaub ntsuab, tsis hais kom peb ua phem rau tus tau ua tsis zoo rau peb, tab sis Huab Tais Yes Xus qhia kom peb ua zoo pauj rau tus neeg ua phem rau peb, txawm tias qhov kawg peb tsis tau txais ib yam dab tsi zoo rov qab los.

Yog peb ua li Huab Tais Yes Xus qhia, peb yuav hloov peb kev sib cov nyom, peb yuav yeej peb tus yeeb ncuab, peb yuav yeej txoj kev ntxub ntxaug.

Kev sib nyiam zoo tshaj txhau yam raws li Huab Tais Yes Xus tau hais los no, ua tsis yooj yim, tab sis tsis yog yuav ua tsis tau.

Yog vim ua tsis yooj yim mas Vaj Qhia thiaj caw cov neeg pheej xeeb koom siab thov niam Mab Liab tus yeem ua xis Tswv Ntuj siab pab txhawb dag txhawb zog rau peb kom ua tiag nyim tau lwm tus, tshwj xeeb yog cov ua phem ua tsis zoo rau peb.

Add new comment

12 + 3 =