SIM UA NEEJ NYOB HAUV LEEJ PLEEV

(Daim duab no thau los hauv : www.vaticannews.va/en)

Nyob hauv hnub tim 8 lub 1 hlis tas los no, Vaj Qhia tau piav txog tus hauv paus xa lus Paj Lug lub neej raug ntes xa mus Los Mas rau cov ntseeg sawv daws mloog.
Vaj Qhia hais tias thaum lub nkoj mus txog lub pov txwv Mes Lis Tas, cov neeg nyob ntawd ua zoo rau lawv. Thaum lawv nte taws, txawm muaj ib tug nab tawm hauv cov tsuag taws los tom Paj Lug tes; tab sis Paj Lug tsis ua cas thiab Paj Lug tau mus kho mob rau cov neeg nyob hauv lub pov txwv Mes Lis Tas.
Vaj Qhia hais ntxiv tias Paj Lug txoj kev caij nkoj zaum no qhia peb tias Huab Tais Tswv Ntuj nrog nraim thiab saib xyuas peb.
Lub neej nyob hauv Leej Pleev ua rau peb qhib siab txais cov neeg txog nyem thiab ua kom peb muaj siab muag mos nyoos.
Vaj Qhia rov hais kom sawv daws tso siab tias Tswv Ntuj ua tau txhua yam nyob hauv txhua lub sij hawm, yog peb cev peb rau Tswv Ntuj mas peb yuav txi txiv.
Thaum kawg, Vaj Qhia thov Tswv Ntuj kom tsom kwm peb nyob hauv txoj kev ntxias thiab qhib siab txais lwm.

Thau los ntawm : www.vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

8 + 9 =