Qhib kom qhov muag ces koj yuav ras txog Tswv Ntuj li paj tshab

Hnub Chiv lub Lis Piam no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas tsoom neeg ntseeg ua xws li tus dig muag cia Huab Tais Yes Xus qhib lawv qhov muag kom pom txog lub paj tshab Tswv Ntuj pub rau lawv tias yog lub cib fim cia rau lawv ua cov hauj lwm zoo rau lwm tus.

Hnub tim 19 lub 3 hlis 2023 no yog ncaj rau Hnub Chiv lub Lis Piam 4 caij Plaub Caug, Yes Xus lub Moo Zoo yog zaj piav txog thaum Huab Tais Yes Xus kho tus neeg dig muag nruab thiab (Z 9: 1-38). Vaj Qhia nthuav tias qhov hwj huam Huab Tais Yes Xus tau ua no ua rau coob leej nyias xav nyias ib yam.

Vaj Qhia pib tias tsim nyog peb sawv daws yuav tau nyeem zaj no vim yog ib zaj tsom kom pom tias Tswv Ntuj nyiam peb npaum li cas. Peb tshuaj saib cov neeg lawv ua yeeb yam sib txawv zoo li cas thaum Huab Tais Yes Xus pub lub paj tshab rau tus dig muag.

Lub Moo Zoo piav tias cov thwj tim nug Yes Xus txog tus neeg dig muag tias puas yog nws niam nws txiv tau ua txhaum, los yog tus neeg dig muag muaj txhum, ces nws thiaj dig muag nruab thiab los zoo li ntawd. Nqe lus no Vaj Qhia xav kom peb sawv daws coj mus xav mas peb tsim nyog yuav rov hais rau peb tias nyob hauv peb lub neej, peb ntaus nqi rau tus neeg dig muag li cas thiab Huab Tais Yes Xus tab tom thov dab tsi ntawm peb.

Lub Moo Zoo piav ntxiv tias thaum tus dig muag pom kev lawd, sawv daws ua zoo li cas; xws li muaj tej tus tsis ntseeg tias nws ib txwm dig muag tiag thiab nws niam nws txiv tsis kam hais txog qhov nws pom kev vim nkawd ntshai cov Yus Das.

Cov neeg ua zoo li ntawd yog cov kaw siab tuag nthi rau Huab Tais Yes Xus lub cim vim lawv tsuas nrhiav tus neeg txhaum xwb, vim lawv tsis paub yuav ras tau li cas, vim lawv tsis xav hloov, vim lawv txoj kev ntshai muab lawv khuam cia.

Tab sis tus dig muag tsis ua li lawv, nws ua pov thawj txog qhov tshwm tuaj rau nws, nws zoo siab ua tsaug thiab xyiv fab hlo, nws hais tias “Kuv tsuas paub tias thaud kuv dig muag, nyem no kuv pom kev.” Zaum no nws lub cev thiab tus plig tau txais kev twj lij lawm tiag, ces nws thiaj tsis ntshai ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus. Tus dig muag tsis ntshai tsam luag tej ua phem los yog hais li cas rau nws, vim tias lub neej dhau los nws txom nyem txaus thiab raug luag tej ob cag saib tias nws yog neeg tsis muaj nqis.

Zaug no nws zoo xws luag lawm mas nws thiaj tsis ntshai cov neeg tej lus ntawd ntxiv lawm vim tias Huab Tais Yes Xus tau tsa nws lub meej mom nyob hauv hnub Xas Npas Tos ntawm sawv daws xub ntiag.

Yog vim li cov lus ntawd, Vaj Qhia thiaj xav kom tsoom ntseeg sawv daws hnav tus dig muag no tus yeeb yam thiab xav tias thaum ntawd peb xav li cas thiab ziag no peb yuav ua dab tsi. Peb puas yuav pom thiab ua tsaug rau lub paj tshab peb tau txais ntawm Tswv Ntuj, peb puas muaj cuab kav ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus kev nyiam thiab khuv leej, los peb yuav kaw ncauj cia vim peb ntshai thiab peb tsis muaj zog txaus? Peb puas yuav pub Tswv Ntuj lub paj tshab ua rau peb lub siab xyiv fab hlo no rau lwm tus, los yog peb yuav khaws cia nyob hauv peb nruab siab twj ywm vim peb kev ntshai? Qhov kawg, peb puas saib tias neeg lub cev los yog lub sawm fem ua kev meem txog rau peb, los yuav yog lub cib fim zoo rau peb tau mus nyob ze ze lawv kom tau nplij lawv thiab hlub lawv?

Add new comment

8 + 9 =