PEB YUAV TXUAG PEB TXOJ KAB KE NTXUAV

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas kom cov ntseeg sawv daws ua hmoov Yes Xus txais Cim Ntxuav nyob hauv hnub sawv daws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab sawv daws tau txia ua Tswv Ntuj cov me nyuam.

Vaj Qhia hais tias hnub no yog hnub Huab Tais Yes Xus pib nws txoj hauj lwm, tom qab nws ua neej mloog niam txiv lus thiab ua hauj lw pab nws tsev neeg los tau 30 xyoo.

Huab Tais Yes Xus siv sij hawm 3 xyoos los tshaj lub Moo Zoo, hos siv sij hawm 30 xyoo coj lub neej li ib tug tib neeg me me.

“Yam xwm no yog ib yam zoo rau peb sawv daws, vim yog ib yam xwm hais tias Huab Tais Tswv Ntuj saib peb kev ua neej yog yam tseem ceeb.” Vaj Qhia hais rau cov ntseeg sawv daws. Tom qab Huab Tais Yes Xus muaj 30 xyoo lawm, nws mam txais kab ke ntxuav hauv tus dej Yos Las Das.

Zam ua kab ke ntxuav mas yog kom sawv daws tu siab rau txoj kev txhaum: yam no yog yam hais tau tias tus neeg txais Zam kab ke ntxuav mas nws txaus siab tig los yuav lub siab tshiab, nws thov kom Tswv Ntuj zam nws lub txim txhaum.

Huab Tais Yes Xus yog tus tsis lo txhaum, nws tsis muaj txhaum dab tsi rau Tswv Ntuj zam rau nws. Li ntawd, Zam thiaj tsis kam ua kab ke ntxuav rau Huab Tais Yes Xus, tiam sis Huab Tais Yes Xus hais kom Zam ntxuav nws vim Huab Tais Yes Xus yuav nrog cov neeg txhaum nyob.

“Vim li no Huab Tais Yes Xus thiaj txais Cim Ntxuav li leej neeg sawv daws.”

“Huab Tais Yes Xus tsis txiav los yog yuam peb kom hloov siab tshiab, Huab Tais Yes Xus los nrhiav peb thiab kwv peb cov txhaum cia.” Vaj Qhia hais tias qhov no yog Tswv Ntuj kev yeej ntiaj teb kev txhaum, “Tswv Ntuj txo nws kom qis thiab txais txhua yam cia.”

Peb sawv daws yuav ua li ntawd, peb yuav tsis txiav txim rau leej twg, tsis hais kom lawv ua yam ub yam no, tab sis peb tsum muab siab faib Tswv Ntuj kev nyiam rau luag lwm tus.”

Tom qab Huab Tais Yes Xus txais kab ke ntxuav tas, lub Ntuj qhib plho, thiab Peb Leeg Huab Tais tau yees tawm tuaj rau Zam pom. Mas Kos piav tias: Thaum Yes Xus tawm hauv dej los, Zam pom lub ntuj dua rhe, ces Leej Ntuj Plig nqes xws li ib tug nquab los saum Yes Xus, thiab muaj ib lub suab nrov saum ntuj tuaj hais tias ‘Koj yog kuv Leej Tub, koj yog kuv qhov chaw zoo siab.’ (MK1:10-11)

Ntu no yog qhia tias Huab Tais Yes Xus yuav ua tus tsob hwb cov neeg txhaum, thiab zeem tseeb tias Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, nws txo tus kheej kom qis rau peb thiab nws txais Leej Ntuj Plig los nyob hauv nws.

Vaj Qhia ntuas tias “Kev hlub rov hu kev hlub. Txhua zaus thaum peb ua txoj hauj lwm tsob hwb nyob hauv kev khuv leej, Tswv Ntuj yuav tawm tuaj saib nws lub ntiaj teb.”

Vaj Qhia lo lus no txhais tias ua ntej peb yuav ua ib yam dab tsi, peb txoj sia twb raug Tswv Ntuj ntaus lub cim khuv leej cia thiab tso txoj kev khuv leej rau hauv peb lawm.

Hnub peb txais Cim Ntxuav, ces peb twb tau tsaus Leej Pleev txoj kev nyiam lawm. Thaum ntawd, peb twb tau txais Leej Ntuj Plig, thiab tau Tswv Ntuj lo lus tias: Koj yog kuv tus tub uas kuv nyiam.

Tswv Ntuj kev khuv leej loj tas nrho, txawm tias tus neeg tsis tau txais kab ke ntxuav los yeej tau txais Tswv Ntuj kev khuv leej no thiab lawv kuj yuav tau txais kev sawv rov los, yog lawv qhib siab. Txawm tias peb cov hauj lwm tsis zoo; tau coj peb mus rau qhov tsis ncaj lawm, tsis kav peb tseem yog Tswv Ntuj tus me nyuam uas Tswv Ntuj nyiam. Peb thov niam Mab Liab pab peb txuag txoj kev ntxuav no cia, txoj kev ntxuav uas tsa nyob saum kev ntseeg thiab txoj sia.

Add new comment

11 + 8 =