PEB TSUM TXHIM KHO IB CHEEB TSAM HAUV PEB LUB SIAB

Hnub Chiv tim 18 lub 7 hli no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov ntuas cov ntseeg nyob hauv lub tshav puam hwm Leej Ntshiab Pob Zeb dua. Vaj Qhia hais tias peb tsum txhim kho ib cheeb tsam hauv peb lub siab kom siab dua tuaj nyob hauv ‘kev so’, ‘kev lim lub tswv yim’, thiab ‘kev hlub tshua lwm tus’.

Ntawv Moo Zoo hauv hnub no piav txog tom qab cov Hauv Paus Xa Lus mus tshaj lub Moo Zoo los txog ces Huab Tais Yes Xus hais kom lawv so hauv tej qhov chaw xu kev. Vaj Qhia hais tias nyob hauv cov lus no mas Huab Tais Yes Xus tau qhia peb tias nws txhawj xeeb txog cov thwj tim kev noj qab nyob zoo vim lawv sab, txawm tias Huab Tais Yes Xus yuav xyiv fab thaum pom lawv zoo siab rau lawv cov hauj lwm.

Muab ntsia rov rau peb sawv daws, pom tias peb tas zog ua peb cov hauj lwm thiab rau siab ua tiag tiag ces peb cov hauj lwm tawg paj txi txiv raws li peb vam, peb yuav xav tias peb yog tus neeg tseem ceeb hauv txoj hauj lwm no. Peb kuj pom tej no nyob hauv peb lub Koom Txoos.

“Peb xav tias txhua yam tiav tau vim kuv, yog tsis muaj kuv mas yuav tsis muaj tus twg ua tau.” Vaj Qhia ntuas, “Peb tsis nco qab tias txhua yam ntawd tiav tau nyob hauv Huab Tais Yes Xus. Li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiaj hais kom peb so fab cev nqaij thiab ntsuj plig me ntsis tso.”

Vaj Qhia nthuav txog ‘kev so tiag’ tias yog ‘rov tig nrhiav txhua yam lub plawv’. Yog li peb thiaj tsum tso txhua yam tseg cia, peb nyob ntsiag to ib me ntsis, thiab thov Ntuj pab kom peb muab siab rau xav txog cov hauj lwm peb tau ua.

Huab Tais Yes Xus ua piv txwv rau pom tias nws ua txoj hauj lwm tsob hwb sawv daws nyob hauv yav pom kev thiab nws kuj nrhiav ib qhov chaw xu kev kom tau thov Ntuj tsis tseg.

Hnub no Huab Tais Yes Xus tau hais kom peb so me ntsis thiab hais kom peb raws nws qab mus. Li ntawd, peb yuav kaw peb cov xov tooj thiab nyob ntsiag to kom tau xav txog yam ntuj tsim los, kom peb rov txhim txoj kev txuas lus nrog Tswv Ntuj dua.

Nyob hauv Ntawv Moo Zoo hais ntxiv tias sawv daws pom Huab Tais Yes Xus thiab cov thwj tim nce nkoj mus, lawv khiav ua ntej kom xub mus txog chaw. Huab Tais Yes Xus pom tsoom sid, Huab Tais Yes Xus hlub lawv, Huab Tais Yes Xus thiaj muab lub sij hawm los qhia lawv thiab pab lawv. Vaj Qhia hais tias peb yuav pom zoo li cov xwm no rov sib cov nyom, tiam sis tsis yog, vim tsis yog lub siab ntxhov thiab rov xav txog yus tus kheej, tab sis yog lub siab paub txog lwm tus kev txom nyem thiab kev vam.

“Yog peb nkag siab txog kev so tiag, peb yuav paub tias txoj kev hlub tshua txog lwm tus yog tawm hauv kev lim lub tswv yim los. Li ntawd, thaum peb tau so lawm peb thiaj muaj ib lub siab hlub tshua txog lwm tus.”

Vaj Qhia xaus lub ntsiab lus tias “kev so, rov lim lub tswv yim thiab hlub tshua lwm tus; 3 yam no yog ib cheeb tsam peb xav kom muaj nyob hauv peb lub siab.”

Add new comment

3 + 4 =