PEB RAUG XAIV LOS FAIB SIM CEEB LUB TXIV RAU SAWV DAWS.

Hnub tim 26 lub 8 hli no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tuaj ntuas sawv daws kom zoo siab txais kev vam khom uas yog  Leej Pleev li txiaj ntsim nyob hauv lub zim txwv ib txhia tab tom tag kev vam khom no.
Vaj Qhia hais tias Leej Pleev yog tus cawm peb nyob hauv tus dej nphau nphwv vim kev mob nkees, kev tuag thiab kev tsis ncaj ncees.
Peb yuav pom txog tib neeg txoj kev vaj huam tsis sib luag nyob hauv xwv txheej ziag no : Muaj coob tus me nyuam yaus mus kawm ntawv tsis tau, muaj ib txhia ho mus kawm tau; muaj qee leej ua hauj lwm nyob hauv tsev thiab qee leej tawm mus ua tom chaw ua hauj lwm; muaj tej lub teb chaws rho nyiaj txiag los siv tau, tej lub teb chaws mas siv nyiaj muas ub no tsis tau. 
Li ntawd Vaj Qhia thiaj hais tias cov xwm no tsom kom pom txog lub sim ceeb txoj kev mob, vim kev lag luam huam vam tsis sib xws.
“Muaj cov nplua nuj tsis puas tsawg tus tuav lub ntiaj teb no cia ntau dua ntiaj teb neeg lub cuab tam.” Vaj Qhia hais, “Li ntawd kev tsis ncaj ncees lub suab hnyiav thiaj nrov txog Ntuj.”
Huab Tais Ntuj tsim txhua yam kom sib npaug tab sis kev txhaum ua kom neeg huas ciaj huas tuag kom muaj ntau dua lwm tus. Yog li Vaj Qhia thiaj ntuas cov ntseeg kom ras tias Leej Txiv Tswv Ntuj pub lub sim ceeb no rau ntiaj teb neeg sawv daws sib npaug, rau peb saib thiab txhim yam zoo. Huab Tais Tswv Ntuj rau peb tu lub ntiaj teb no xws li yog peb sawv daws lub vaj txiv. Li ntawd peb tsum txhuag thiab kho lub vaj txiv no, tsis yog xav tsim dab tsi rau los kuj tau.
Lub ntiaj teb yog sawv daws lub yog li sawv daws yuav tsum tau cov txiv sib npaug, tsis yog kuv tau ntau koj tau tsawg.
Peb yuav tsum muab yam peb muaj los siv kom muaj qab hau rau lwm tus xws li cov nom tswv tsum siv tsab cai rau sawv daws zoo tib yam.
Kom peb nco ntsoov tias Huab Tais Tswv Ntuj tsim peb zoo xws li nws tus duab, kom peb nyob ua ke tau, kom peb sib koom ib lub siab tau, kom peb muaj cuab kav nyiam tau lwm tus.
Vaj Qhia kom peb ntsia Huab Tais Yes Xus thiab tso siab rau Huab Tais Yes Xus txoj kev nyiam peb nyob hauv nws cov thwj tim, peb yuav tsum vam khom txog kev sib pab tsim tej yam zoo.  Cov ntseeg txoj kev vam khom yog qhov tuav peb sawv daws cia, txhawb kom peb pub yam zoo rau lwm tus.
Vaj Qhia cov lus xaus yog kom peb paub txuag yam Tswv Ntuj tsim los thiab paub faib yam ntawd rau tus tsis muaj. Kom peb nco txog cov me nyuam uas lawv tab tom tshaib plab, mus kawm ntaub ntawv tsis tau mog.

 

Add new comment

11 + 8 =