PEB MUAJ CUAB KAV CAV LUS ZOO TXOG TSWV NTUJ MUS LI

Hnub Plaub hauv Lis Piam, yog hnub tim 13 lub 1 hlis xyoo 2021, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus muab lo lus ‘lus thov uas cav txog Tswv Ntuj’ los lim rau sawv daws paub. Vim thaum Huab Tais Yes Xus pib txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo, mas Huab Tais Yes Xus xub cav lus txog Tswv Ntuj nyob hauv kev thov Ntuj.

Huab Tais Yes Xus txoj hauj lwm cawm neeg, nws ntsib ntau yam xwv txheej, xws li Zam Ntxuav Plig ua xyem xyav txog nws, tsoom sid tawm tsam lub Moo Zoo. Tsis kav Huab Tais Yes Xus tsis quaj tsis yws rau Leej Txiv, tiam sis Huab Tais Yes Xus cav lus zoo txog Tswv Ntuj.

Huab Tais Yes Xus cav lus zoo tias Tswv Ntuj yog Leej Txiv, yog tus Huab Tais kav tas lub sim ceeb thiab lub Ntuj, yog txhuav tsav txhua yam tus Huab Tais.

Vaj Qhia hais tias “Huab Tais Yes Xus paub tias nws yog tus nyob siab Leej Tub, nws thiaj cav lus zoo txog tus nyob siab.”

Nyob hauv Ntawv Moo Zoo, peb pom tias Huab Tais Yes Xus nyiam cov neeg me xws li tej me nyuam yaus, vim lawv qhib siab txais lub Moo Zoo, lawv yog cov neeg ‘ntse’ thiab kub siab ‘kawm’. Yam no yog yam Leej Txiv lub siab xav tau ntawm peb sawv daws.

Huab Tais Yes Xus ua piv txwv rau peb txog kev cav lus zoo txog Tswv Ntuj nyob hauv kev thov Ntuj thaum ntsib xwv txheej tias peb yuav ua li ntawd, tsis yog rau Tswv Ntuj tab sis yog rau peb.

Thaum peb thov Ntuj, peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj mas yog peb tab tom nrog Tswv Ntuj sib faib kev zoo siab. Li ntawd, peb yuav tsis cav lus zoo txog Tswv Ntuj thaum peb zoo siab xwb, peb yuav cav lus zoo txog Tswv Ntuj thaum peb ntsib kev ntxhov siab thiab. Peb tsum cav lus zoo txog Tswv Ntuj, kom peb tau nrog Tswv Ntuj sawv rov los, kom peb muaj peev xwm pom tau lub ntuj tshiab.

Vaj Qhia muab Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus los ua piv txwv qhia sawv daws tias thaum nws lub neej yav laus, Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus raug ntau yam xwv txheej looj koov nws, tsis kav, nws cav lus zoo txog Tswv Ntuj uas tau tsim txhua yam los, txawm txoj kev tuag los nws kuj ua Tswv Ntuj tsaug vim kev tuag yog yus tus muam.

Kawg no, Vaj Qhia thiaj xaus nws cov lus nthuav lo lus ‘lus thov uas cav txog Tswv Ntuj’ tias: peb muaj cuab kav cav lus zoo txog Tswv Ntuj nyob hauv lub caij zoo siab thiab ntxhov siab, vim Tswv Ntuj yog tus tseem phooj ywm.

“Yam no yog kev cav lus zoo txog Tswv Ntuj tus cag: Tswv Ntuj yog tus tseem phooj ywg, thiab Tswv Ntuj txoj kev hlub tsis tsuag ib zaug li.”

Add new comment

5 + 15 =