PAUV HLOOV PEB TXOJ KEV UA NEEJ RAWS LI HUAB TAIS PEB LEEG

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav txog Huab Tais Peb Leeg tias tsis yog kev xyaum kawm tej kev teev hawm, tiam sis yog kev pauv hloov nyob hauv yus txoj kev ua lub neej.
Hnub Chiv tim 12 lub 6 hli 2022 no yog Hnub Hwm Huab Tais Peb Leeg, yog li Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj tawm tuaj nthuav lub Moo Zoo hauv hnub no rau tsoom ntseeg sawv daws tau mloog. Ntawv Moo Zoo hais txog thaum Huab Tais Yes Xus qhia txog Leej Txiv thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab rau cov thwj tim. (Zm 16: 12-15)
Nyob hauv Zam Ntawv Moo Zoo; Huab Tais Yes Xus hais qhia cov thwj tim tias ‘Leej Ntuj Plig yuav tsis hais nws cov lus, nws yuav hais qhov nws hnov, thiab nws yuav xub qhia nej txog tej xwm uas yuav tshwm sim tuaj.’ (Zm 16: 13)
Vaj Qhia nthuav lub ntsiab hauv lo lus no tias yog Leej Ntuj Plig yuav ua tus hais qhia, tab sis tsis yog Leej Ntuj Plig yuav rov hais txog Leej Ntuj Plig, yam Leej Ntuj Plig hais mas yog tshaj thiab hais txog Huab Tais Yes Xus thiab nthuav txog Leej Txiv. Ib yam nkaus li Leej Txiv tus kav lub sim ceeb, vim Leej Txiv yog tus tsim tas txhuav tsav txhua yam, thiab pub tas txhua yam rau hauv Leej Tub txhais tes cia ua Leej Tub tug.
Vaj Qhia yaum sawv daws kom ntsia txog yus tus kheej, yam yus tau hais tawm thiab yam yus tau tshwj ua yus tug. Vaj Qhia pom tias xws li yav tas los, thaum peb hais, mas peb nyiam hais txog peb tus kheej thiab hais txog yam peb tau ua. Ces Vaj Qhia thiaj hais tias “Yam no txawv yam Leej Ntuj Plig Ntshiab tau ua, Leej Nuj Plig Ntshiab mas nws yuav hais tshaj txog lwm tus!”
Tshaj qhov ntawd, Vaj Qhia nroo txog peb kev mij ntsis nyiam huas peb tej cuab tam cia ua peb tug, tsis kam muab pub rau lwm tus uas lawv tsis muaj noj muaj hnav.
Vaj Qhia ntuas ntxiv tias peb yuav tau ntxeev peb lo lus kom tsheej xeeb ua ib cov hauj lwm. 
“Vim li tej tau hais los no, lub ntees hwm Huab Tais Peb Leeg thiaj yog kev pauv hloov txoj kev ua lub neej.” Vaj Qhia ntuas sawv daws, “Tswv Ntuj tsim peb txhua tus los kom tau sib pab, kom tau nyob ua ke thiab tsim ib tug los pub rau ib tug.”
“Hnub no, peb puas muaj peev xwm rov nug peb tias peb txoj sia puas tsom tau tus Tswv Ntuj uas peb ntseeg raws li lo lus peb hais tias ‘Kuv ntseeg txog Tswv Ntuj, yog Leej Txiv muaj hwj huam tas nrho, yog tus tsim ntuj tsim teb. Kuv ntseeg txog Yes Xus Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej, yog peb tus Huab Tais. Thiab kuv ntseeg txog Leej Ntuj Plig Ntshiab’, uas yog cov lus peb ntseeg tias nyob hauv peb lub neej mas peb vam txog lwm tus, peb vam ntsoov tias peb yuav pab lwm tus? Peb lees ntseeg ntawm lub ncauj xwb, los yog peb lees ntseeg nyob hauv peb lub neej?”
Vaj Qhia ntuas ntxiv tias “Peb yuav nco txog tus neeg siab zoo, tus neeg siab dav uas peb tau ntsib nyob hauv peb lub neej; peb yuav xav saib lawv txoj kev xav thiab lawv tus yeeb yam yog zoo li cas, peb muaj peev xwm tsom txog Tswv Ntuj kev nyiam tau. Kev nyiam lub ntsiab yog dab tsi? tsis yog vam kom lawv ua neeg zoo thiab ua zoo xwb, tiam sis thawj yam uas yog lub hauv paus mas yog txais lwm tus, qhib lub siab kom dav rau lawv. Yam no yog kev nyiam lub ntsiab.”
Vaj Qhia hais tias Huab Tais Peb Leeg qhia peb tias peb yuav tau nyob sib koom ua ib ke, peb yuav nyob ib leeg tsis tau, li no “Peb tsis yog ib lub pov txwv nyob twm zeej hauv plawv dej ntuj. Peb nyob hauv qab ntuj no kom tau coj lub neej mus raws Tswv Ntuj tus duab; yog qhib siab kom dav, vam txog lwm tus, thiab pab lwm tus. Li ntawd, mas peb yuav niaj hnub nug peb tias ‘kuv lub neej puas tau tsom txog Huab Tais Peb Leeg mas? Niaj hnub thaum kuv ua Ntoo Cuam lub Cim yog kuv lam ua xwb, los yog kuv ua kom Huab Tais Peb Leeg ua lub zog rau kuv, pab kuv kom txawj hais lus, txawj tawm tsam, txawj txiav siab, txawj zam rau lwm tus mas?”
 

Add new comment

1 + 8 =