Nyob nrog Yes Xus, raws Yes Xus qab thiab tso lub qub neej tseg

Nyob hauv hnub tim 22 lub hli no, Vaj Qhia nthuav Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 4: 12-23) hais txog Huab Tais Yes Xus hu thawj 4 leeg thwj tim, Vaj Qhia tau hais cov lus ntuas sawv daws kom tso tej yam khuam yus cia pov tseg yus thiaj yuav nyob nrog Huab Tais Yes Xus.

Vaj Qhia pib ntuas tias Huab Tais Yes Xus hu peb los raws nws qab, peb yuav tau tso tej yam pov tseg cia rau tom qab. Yam peb tso pov tseg ntawd, yog yam ua rau peb lub siab tsis npuab Tswv Ntuj.

Ntawv Moo Zoo piav tias thaum Huab Tais Yes Xus hu thawj pab thwj tim, lawv tso txhua yam pov tseg ces lawv raws Huab Tais Yes Xus mus zoo li no: nkawd tso plhuav cov vas ntses tam sim ntawd nkawd raws Yes Xus mus (MT 4: 20).

Vaj Qhia pom tias Xis Moos thiab As Nres nkawd txoj kev xaiv zaum no ua rau txhua yam hloov tas.

“Lub zim txawv no yog lub zim txwv tau ntsib Huab Tais Yes Xus, yog lub zim txwv lawv yuav nco mus tas ib sid thiab yog yam yuav nyob nrog lub Moo Zoo mus li. Txij ntawd los, lawv raws Huab Tais Yes Xus. Kom tau raws Huab Tais Yes Xus, lawv thiaj sawv mus.”

“Kev raws qab mas tsum sawv mus.”

Vaj Qhia xam pom tias kev raws Huab Tais Yes Xus qab zoo li no; muaj tej zaus peb pom lwm tus ua tej yam ces ntxim peb siab, yam ntawd ua rau peb lub siab kub cuag hluav taws. Thawj pab thwj tim mas tej zaus lawv pom lub cib fim zoo cia lawv tau tsob hwb lwm tus, mas tsoo lawv siab, ces tsis ntev lawv thiaj tsum sawv mus kom tau raws Huab Tais Yes Xus qab.

Lub sij hawm ntawd yog lub caij tsum txiav txim siab xaiv tias ‘kuv yuav tso tej yam pom tseeb hauv kuv lub neej cia rau tom qab thiab pib ua dua tej yam tshiab, los kuv yuav ua rawv yam kuv niaj hnub ua nyob ntawm no?’

Lub sij hawm zoo li hais, yog lub sij hawm tseem ceeb heev rau cov neeg ntseeg sawv daws vim tias yog tsis muaj cuab kav sawv kev mus, mas nws tsuas ua neej nyob hauv kev ntseeg ib sab xwb, tseem tshuav ib sab tsis tau ntseeg tas. Yog li tus neeg nyob nrog Huab Tais Yes Xus thiaj yua tsum muaj cuab kav sawv lawv qab mus.

Vaj Qhia hais tias peb yuav tso dab tsi pov tseg; yam peb tsum tau tso pov tseg yog kev ua phem thiab peb cov txhaum. Ob yam no zoo puav tam li tus thauj tog ua rau lub nkoj nkuam tsis mus. Tab sis cheem tsum yuav tau thau tej yam khuam peb cia pov tsegm xws li kev ntshai (fear), kev ua neeg qia dub (selfish), kev suav xam (calculation), lo lus nres tias lub neej yuav tsis raug txom nyem (guarantee).

Raws li hais los no, yog kom peb txhob muab lub neej khuam cia rau tej yam tsis muaj qab haus.

Vaj Qhia ntuas ntxiv tias yuav zoo heev yog tias peb tso tej yam tsis muaj qab hau pov tseg, kom peb tau muab lub sij hawm cia tsob hwb lwm tus (service), los yog tau teev ntuj (prayer) kom peb kev npuab Huab Tais Ntuj hlob tuaj.

Vaj Qhia hais tias nws nco txog ib nkawm tub hluas ntxhais hluas tau sib sau tsa cuab kom nkawd tau ua niam ua txiv tu cov me nyuam. Yam no yog nkawd kev tso yam tsis muaj qab hau tseg tig los ua qhov tseem ceeb. Muaj tej tus kws kho mob tau siv nws lub sij hawm los tshawb nrhiav kev kho mob rau lwm tus, nws muab tas nws lub sij hawm tsis hais tsaus ntuj los pom kev cia rau kho cov neeg muaj mob.

Yog cia kom peb tau txoj sia, peb thiaj yuav tsum zoo siab hlo sib tw sawv mus. Qhov no yog Huab Tais Yes Xus xav kom peb ua nyob hauv hnub no.

“Hnub no, Huab Tais Yes Xus hais kom kuv tso yam twg pov tseg? Dab tsi yog yam kuv yuav tau tso tseg, kuv thiaj yuav hais tau rau Huab Tais Yes Xus tias ‘ua li mas’?”

Kawg no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov niam Mab Liab pab kom peb txawj tso tej yam tsis tseem ceeb thiab tsis muaj qab hau, mas peb thiaj yuav raws tau Huab Tais Yes Xus mus.

Tus txhais: Txawj Tsav M. Lauj

Vam txog: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-01/pope-at-angelus-to-stay-with-jesus-leave-and-follow.html

Add new comment

16 + 0 =