NTSEEG TXOG YES XUS YOG RAWS YES XUS MUS

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus qhia hauv hnub tim 3 lub 11 hlis yog ‘cia Leej Ntuj Plig coj.’

Vaj Qhia hais tias “Ntseeg txog Yes Xus yog raws Yes Xus qab, thiab yog txav kom deb kev qia dub, nrhiav txiaj ntsim rau tus kheej.”

Vaj Qhia nthuav cov ntsiab lus hauv tsab ntawv Nkas Las Tias txog Leej Ntshiab Paj Lug cov lus ntuas kom ‘cia Leej Ntuju Plig coj lub neej’ (NLT 5:16) tias Leej Ntuj Plig yog tus qhia peb mus hauv Leej Pleev txoj kev, yog txoj kev tsis yooj yim rau peb taug, txoj kev no pib thaum peb txais kab ke Ntxuav thiab yuav nyob hauv peb txoj sia mus ib sid.

Kev raws Huab Tais Yes Xus qab, coj cov ntseeg mus rau txoj kev ‘xav qhov zoo rau txoj sia’, yog paub txog yam tsis zoo thiab zoo siab txais kev txom nyem vim tias txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj muaj zog dua peb tej kev tawm tsam thiab peb cov txhaum.

Thaum tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug hais kom cov ntseeg hauv Nkas Las Tias ua lub neej nyob hauv Leej Ntuj Plig, nws paub zoo tias Leej Pleev nyob txawm hauv nws, tsis kav, nws ntseeg siab tias nws mus tsis tau txog chaw. Paj Lug tsis tso nws nyob siab dua cov ntseeg, Paj Lus tsua tso nws nyob hauv tsoom ntseeg tab tom taug txoj kev no kom sawv daws to taub tias kev mloog Tswv Ntuj lus tseem ceeb li cas, muaj feem nyob hauv Tswv Ntuj thiab muaj Leej Ntuj Plig ua tus coj yog zoo li cas.

Vaj Qhia ntuas tias kev cia Leej Ntuj Plig coj tsis yog nyob hauv peb ib tug rau ib tug xwb, tiam sis yog nyob hauv ib pab pawg thiab. Vaj Qhia kuj hais tias yog ib yam yooj yim heev yog tias muab txoj cai los tswj sawv daws kom raws Huab Tais Yes Xus qab. Tab sis yog ua li ntawd, txhais tias tab tom yuam kev tawm hauv kev twj lij. Vim txoj kev muaj Leej Ntuj Plig coj yuav vam txog txiaj ntsig thiab lub siab zoo nyiam pab lwm tus.

Vaj Qhia rov ntuas ntxiv tias tshwj xeeb tshaj plaws mas yog vim peb nquag raug ntxias kom txiav txim rau lwm tus, yog tias tus neeg ntawd tau ua txhaum los yog khiav deb ntawm Huab Tais Yes Xus txoj kev. Yog li Vaj Qhia thiaj xav kom tsoom ntseeg sawv daws soj ntsuam saib yus puas raug ntxias kom txiav txim rau lwm tus zoo li hais. Yog yus pom tias muaj li ntawd tiag, yus xav tshem kev ntxias ntawd pov tseg, mas yus yuav tsum ‘ua siab mos’ thiab ‘tsis muab hlob’. Leej Ntuj Plig Ntshiab yog tus pub lub paj tshab ua siab mos rau peb thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab caw peb los thooj siab koom ntsws ua ke ris lwm tus lub nras.

Vaj Qhia zeem tseeb tias ‘lo lus qhia loj tshaj hauv kev kho kwv kho tij yog kev nyiam: xav zoo rau yus cov kwv tij nkauj muam.’

Lo lus xaus hauv hnub no, Vaj Qhia hais kom sawv daws xyiv fab thiab ua tiag nyiaj taug txoj kev no mus kom txog chaw, sawv daws yuav tso rau Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tus coj kev.

Add new comment

5 + 3 =