NTAWV NTSHIAB YOG THAJ CHAW TSWV NTUJ NTSIB NEEG

Nyob hauv tim 27 lub 1 hlis xyoo 2021 no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais txog phau Ntawv Ntshiab tias yog phau ntawv tseem ceeb nyob hauv peb txoj sia, Ntawv Ntshiab yog phau ntawv sau rau tib neeg txhua tus.

“Cov lus hauv Ntawv Ntshiab tsis yog ceev tseg cia rau hauv cov nplooj ntawv xwb, tus twg txais mus nyeem mas cov lus yuav tawg paj hauv nws nruab siab.”

Vaj Qhia hais tias Ntawv Ntshiab yog phau ntawv sau rau txhua tus neeg ib tug mus rau ib tug, yog phau ntawv coj Tswv Ntuj Lo Lus tuaj cuag sawv daws.

Cov neeg ntseeg txhua tus yeej tau hnov cov lus hauv Ntawv Ntshiab ntau zaus, lawv tsis nco qab xav tias cov lus ntawd yuav hais rau tus neeg twg nyob hauv ib hnub twg, los yog nthuav ib yam xwv txheej dab tsi nyob hauv lawv txoj sia, los yog qhia tej yam xwm tshiab tshiab.

Li cas los xij peem, peb tsum koom nrog Tswv Ntuj Lo Lus, kom tau tseb cov noob zaub ntawd rau hauv peb daim av.

Vaj Qhia rov hais tias nyob hauv kev thov Ntuj mas Lo Lus yuav yug dua tshiab nyob hauv ib thaj chaw. Thiab peb sawv daws yog lub tsev tsam phooj uas Tswv Ntuj Lo Lus yuav los nyob kom tau tsham ncig ntiaj teb.

Cov ntseeg nyeem Ntawv Ntshiab tsis yog kom lawv ntsib tej lub tswv yim thiab pom kev tsim txiaj, tab sis cov ntseeg nyeem Ntawv Ntshiab mas lawv vam khom tias yuav tau nrog Tswv Ntuj sib tham vim lawv ntseeg tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tshoj neeg kom sau phau Ntawv Ntshiab. Yog lub txiaj ntsim pub kom peb nco tau cov lus thiab tej xwm hauv Ntawv Ntshiab.

Vaj Qhia piav txog nws txoj kev ntxhov siab thaum nws pom cov neeg ntseeg qog cov lus hauv Ntawv Ntshiab mus mus los los xws li cov noog leeb nkaub hais. Vaj Qhia ntuas tias tsum coj lub siab mus ntsib Tswv Ntuj tsis yog qog cov lus kom cim xeeb tau.

Vaj Qhia hais txog kev thov Ntuj nrog phau Ntawv Ntshiab tias cov ntseeg muaj kab ke ntau los piav tias yuav thov Ntuj nrog kev nyeem Ntawv Ntshiab tau li cas?

“Piv txwv li tus thov Ntuj yuav nug tias Ntawv Ntshiab tab tom hais dab tsi rau kuv? Dhau ntawd ces mam coj Lo Lus hauv Ntawv Ntshiab los lim los xav.” Vaj Qhia ntxiv tias “Lo Lus hauv Ntawv Ntshiab nyob li qub, tab sis Lo Lus tau txia ua daim iav tsom txoj kev xav.”

Kawg no Vaj Qhia rov hais ib lwm tias Tswv Ntuj Lo Lus ntawd yuav nyob hauv peb, thiab peb yuav coj mus ua. Vim Lo Lus txhawb peb siab kom kub lug tuaj thiab txhawb peb kom nqes tes ua. Ces Ntawv Ntshiab thiaj yog qhov chaw nrhiav kev thaj yeeb, kev thoob tsib thiab lub dag zog coj peb loj hlob hauv kev ntseeg thiab txi txiv nyob hauv kev ua cov hauj lwm tsim koob hmoov thiab tsob hwb lwm tus.

Add new comment

9 + 2 =