NRHIAV TSWV NTUJ NYOB HAUV COV NEEG PLUAG, COV MOB NKEES, COV RAUG TSO POV TSEG THIAB COV PEJ KUM NEEG.

(Thau los ntawm : www.vaticannews.va/en)

Hnub tim 8 lub 7 hli 2020 no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau ua Thaj Txi Ntuj rau cov neeg thoj nam hauv Las Pes Ntus Xas, Is Tas Lias teb. Lub pov txwv no yog thaj tsam cov neeg thoj nam hauv Av Fis Kav khiav tuaj nyob ua ntej lawv yuav tshais chaw rau Aws Los Pas.
Nyob hauv Thaj Txi Ntuj, Vaj Qhia tau hais li no : 
1. Kev noj qab nyob zoo ua rau tib neeg tsis hnov qab txog lwm tus lub suab quaj suab nyiav. Tib neeg pib hais tias : Tej xwm ntawd tsis yog kuv teeb meem.
2. Huab Tais Yes Xus qhia peb tias “Nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv, mas yog nej ua rau kuv.” (MT.25:40) Txhais tias Huab Tais Yes Xus ua ib tug neeg tshaib nqhis, txom nyem, muaj mob, raug txim los yog thov khawv los nrhiav peb; saib peb puas txais nws. Yog li kev txais cov neeg li ntawd thiaj yog kev txais Huab Tais Yes Xus.
3. Vaj Qhia xav kom sawv daws ras tias cov neeg thoj nam hauv Lis Npias teb, lawv raug tsim txom xws li ib tug tsiaj, lawv ua neej xws li nyob hauv dab teb. Vim li no, lawv thiaj txiav siab hla dej ntuj tuaj nrhiav lub neej tshiab.

Add new comment

3 + 16 =