MUAJ TSWV YIM THIAB NTSES TXAUS UA QHOV ZOO

Tim 18 lub 9 hlis xyoo 2022 no yog Hnub Chiv lub lis piam 25 caij Nyob Nruab Xyoo, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tuaj nthuav Ntawv Moo Zoo rau sawv daws tau mloog dua, Vaj Qhia nqua hu cov neeg ntseeg kom siv tswv yim, kev xyuam xim, thiab kev txawj ntse los ua neej raws li lub Moo Zoo, thiab sib nyiam sib hlub.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav Huab Tais Yes Xus zaj paj lug tus tim xyoob xyuam xim tus tswv yuav ntiab nws tawm hauv txoj hauj lwm saib tus tswv li nyiaj vim nws coj tus tswv li nyiaj mus siv lwj siv liam. Tus tswv pom tias tus tim xyoob no ua li cas thaum nws ntsib teeb meem zoo li no. Vaj Qhia hais tias yog kom peb to taub zaj paj lug no mas tsis yooj yim thiab tsim nyog peb yuav tau twm txog zaj no.

Vaj Qhia xam pom ob yam nyob hauv zaj paj lug no: yam tim ib mas yog tus tim xyoob tsis kam zwm rau nws txoj hmoo, nws siv nws lub laj lim los nrhiav kev daws cov teeb meem yuav tuaj raug nws. Vaj Qhia pom tias nyob hauv zaj paj lug no Huab Tais Yes Xus tau hais tias ‘ntiaj teb neeg cov tub, lawv xyuam xim dua kev kaj cov tub,’ vim lawv tsis ceeb ntshai los yog ua tus neeg tsis paub tab. Vaj Qhia ntuas tias kev txawj ntse thiab muaj tswv yim yuav coj los siv kom muaj qab hau thiab coj los siv tsob hwb lwm tus tau. Nyob hauv lub neej ua raws lub Moo Zoo mas Huab Tais Yes Xus qhia kom peb ua siab ncaj, ceev faj, thiab muab siab rau nrhiav qhov tiag thiab muab lub tswv yim los nrhiav kev tawm hauv tej teeb meem tuaj raug yus thiab lwm tus.

Yam tim ob Vaj Qhia pom nyob hauv zaj paj lug no mas yam qhov no: kev tsim kwv tsim tij nrog lwm tus nyob hauv lub neej sib pab, thiab tsob hwb lwm tus. Vaj Qhia hais tias lub neej nyob mus li mas peb tsis yuav tsim cuab tam cia nyob hauv ntiaj teb no, thiab qhov tseem ceeb mas yog kev sib nyiam xws ib pab kwv tij. Vaj Qhia ntuas tias Tswv Ntuj hu peb kom siv tej cuab tam hauv ntiaj teb no los tsim koob hmoov tseg cia, yog peb tsis ua neeg qia dub mas peb cov cuab tam yuav muaj txiaj ntsim rau lwm tus, tshwj xeeb yog cov neeg lub zog me.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias niaj hnub no peb hnov hais txog kev noj neeg taub hau, kev coj tsis ncaj, tej tsab cai tsis ncaj ncees, lub neej ua neeg qia dub, kev ua neej tsaus ntuj nti. Tiam sis cov neeg ntseeg txog Yes Xus yuav tsis tag kev cia siab, thiab yuav tsis nyob ntsiag to tsis liam fab rau tej yam tsis zoo ntawd.

“Tswv Ntuj hu peb los siv lub tswv yim ua qhov zoo thiab ua neej xyuam xim nyob hauv lub Moo Zoo; yog siv ntiaj teb lub cuab tam thiab lub paj tshab Tswv Ntuj pub rau peb los tsim kev sib nyiam xws li ib pab kwv tij nrog sawv daws. Peb yuav thov niam Mab Liab pab peb kom peb muaj ib lub siab zoo li niam Mab Liab lub siab, yog muaj lub siab pluag tiam sis nplua nuj ua cov hauj lwm pab luag tej.

Add new comment

2 + 12 =