MUAB KEV NYIAM KEV HLUB LOS TIM NTSEJ TIM MUAG NROG NTIAJ TEB XWV TXHEEJ.

Nyob hauv Hnub Plaub hauv Lis Piam 23 Caij Nraub Xyoo, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias txog lub zim txwv yuav tsum kho txoj kev nyiam nyob hauv peb sawv daws.
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias peb yuav nrhiav hau kev tawm ntawm tus xwv txheej sab foob Nkos Los Nas no tau, yog peb sawv daws nrhiav tib neeg qhov zoo ua ntej txhua yam. Tsis tas li, Vaj Qhia tu siab uas muaj tej pab pawg lawv nrhiav txiaj ntsim hauv xwv txheej no rau lawv pab pawg.
Peb cov ntseeg txog Yes Xus yuav tsum muab kev nyiam lwm tus los ua cuab yeej tawm tsam kev sib kis ntawm tus kab mob no, thiab los txhawb kev lag luam kom rov huam vam tuaj. 
Huab Tais Tswv Ntuj nyiam peb thiab peb sawv daws raug hu los pub txoj kev nyiam no rau lwm tus; tab txawm tus ntawd yuav yog peb tus yeej ncuab los kuj xij.
Kev nyiam tsis yog cog kev sib raug zoo hauv tib neeg xwb; kev nyiam tseem ua kom zeej tsoom, haiv neeg thaib kev lag luag huam vam tau thiab.
Vaj Qhia ntxiv lus tias tus xwv txheej no ua kom peb pom tib neeg txoj kev zoo muaj txiaj ntsim rau ib npoj neeg coob coob. Li ntawd, peb cov neeg ntseeg thiaj tsum ua cov hauj lwm muaj txiaj ntsim rau lwm tus. Tsis tas li, peb txhob cuam tshuam lwm tus txoj hauj lwm thiab.
Peb yuav daws kho xwv txheej hauv ntiaj teb no tau, yog peb koom tes ua cov hauj lwm muaj txiaj ntsim qab hau rau ib zeej tsoom.

 

Add new comment

1 + 12 =