MLOOG THIAB UA RAWS PEB TUS ZOO TSWV ZOV YAJ

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas peb sawv daws kom mloog Huab Tais Yes Xus lub suab hu, kom peb nco ntsoov tias Huab Tais Yes Xus paub peb zoo, thiab kom peb raws Huab Tais Yes Xus qab vim nws yog peb tus Zoo Tswv Zov Yaj.

Nyob hauv Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus nthuav Ntawv Moo Zoo lub Lis Piam 4 caij Hla, mas Vaj Qhia hais txog tus zov yaj thiab cov yaj tias Huab Tais Yes Xus cov yaj hnov Huab Tais Yes Xus lub suab, lawv paub thiab raws Huab Tais Yes Xus mus.

“Zaj lus no muaj 3 tug yam ntxwv: mloog, paub, raws.” Vaj Qhia pib nthuav, “cov yaj hnov tus tswv lub suab, nqe lus no yog txhais tias thawj kauj ruam yog tuaj ntawm Huab Tais Yes Xus tuaj thiab Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim hu peb los sib txoos ua ib pab. Niaj hnub no peb raug tej hauj lwm, lub cuab, thiab peb lub zwj ceeb khi peb cia, mas tus yam ntxwv ‘mloog’ thiaj cheem tsum rau peb. Peb yuav tau tso txhua yam tseg tig pob ntseg mloog Tswv Ntuj Lo Lus xws li tus me nyuam xav paub thiab qhib siab mloog saib leej txiv yuav hais dab tsi.”

“Yog thaum peb mloog Huab Tais Yes Xus lub suab, mas Huab Tais Yes Xus yuav mloog peb thaum peb thov txog yam tso siab lug rau Huab Tais Yes Xus.”

Thaum peb mloog Huab Tais Yes Xus lub suab ces peb yuav pom tias Huab Tais Yes Xus paub peb. Vaj Qhia nthuav tias lo lus ‘paub’ raws li Ntawv Ntshiab yog muaj lub ntsiab tias ‘nyiam’, yog li lo lus tias ‘Huab Tais Yes Xus paub peb thiaj txhais tau tias Huab Tais Yes Xus nyiam peb.’

Yog peb nrog tus zoo tswv zov yaj ua ke mas peb yuav coj lub neej mus raws cov lus hauv cov Nkauj Paj Nruag, zaj 23 nqe 4 hais tias ‘tab yog kuv taug kev mus hauv lub kwj ha dub tsaus nti, kuv tsis ntshai dab tsi phem, vim koj nrog kuv ua ke.’ Lub sij hawm peb paub tias Huab Tais Yes Xus paub peb thiab nyiam peb, mas Huab Tais Yes Xus yuav nres peb thaum peb poob hauv kev txom nyem, kev quaj ntsuag thiab raug xwm txheej. Li ntawd, Vaj Qhia thiaj xav kom sawv daws nyias rov nug nyias tias ‘kuv puas kam cia Huab Tais Yes Xus los nyob hauv kuv lub neej, kuv puas qee txoj kev sim thiab kev tsim txom nrog Huab Tais Yes Xus, kom kuv tau swm txheej tias Huab Tais Yes Xus nyob ze kuv, hlub tshua kuv, thiab ua siab mos rau kuv xws li tus Zoo Tswv Zov Yaj.

Tus yam ntxwv txuas mus yog ‘raws’, xws li Huab Tais Yes Xus cov thwj tim mus txhua qhov chaw Huab Tais Yes Xus mus. Lawv zoo li tus Zoo Tswv Zov Yaj, lawv nriav cov yaj poob zoo los cov vam txog kev hlub tshua thiab kev nyiam. “Lawv nrhiav cov neeg ploj, lawv muab siab rau cov neeg nyob deb, lawv kub siab rau cov neeg raug xwv txheej, lawv koom nrog cov neeg tu siab quaj, lawv cev tes mus tuav cov neeg ib puag ncig tes.”

Vaj Qhia xaus lus hauv hnub no tias peb yuav nug peb saib qhov peb txais Huab Tais Yes Xus los nrog peb nyob, yog vim peb nyiam peb xwb, los yog vim peb xav coj tus yam ntxwv zoo li Huab Tais Yes Xus. Yog peb xav kom peb zoo li Huab Tais Yes Xus, mas peb yuav cev tes mus nrhiav peb cov kwv tij nkauj muam.

Thov niam Mab Liab pab kom peb txawj mloog Leej Pleev lub suab, kom peb paub Leej Pleev zoo dua no, thiab kom peb raws nraim Leej Pleev mus tsob hwb lwm tus.

Add new comment

1 + 3 =