MLOOG HUAB TAIS YES XUS HAIS LUS UA NTEJ MAM UA TXHUA YAM

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas tsoom ntseeg tias tos cov neeg ntseeg tsum saib kev mloog Huab Tais Yes Xus cov lus yog qhov tseem ceeb tshaj plaws vim Huab Tais Yes Xus cov lus yog cov lus taw kev rau peb taug.

Ntawv Moo Zoo hauv hnub chiv lub Lis Piam 16 caij Nyob Nraub Xyoo hais txog 2 viv ncaus Mab Liab thiab Mas Tas txais Huab Tais Yes Xus los so hauv nkawd tsev, Mas Tas rau siab ntso lis dej num txais Huab Tais Yes Xus, ntawm Mab Liab mas nws zaum ze ntawm Huab Tais Yes Xus ko taw mloog Huab Tais Yes Xus hais lus rau nws, ces Mas Tas tig los hais Huab Tais Yes Xus kom hais Mas Liab los pab nws lis nws cov hauj lwm.

Vaj Qhia hais tias raws li xav mas peb yuav pom zoo nrog Mas Tas, tab sis Huab Tais Yes Xus hais rau Mas Tas tias ‘Mas Tas, Mas Tas, koj txhawj thiab siab fab lis ntau yam, tab sis yuav tsum muaj tsawg, tsuas yuav tib yam xwb. Mab Liab xaiv tau qhov zoo tshaj, yuav tsis txhob muab tshem ntawm nws.’ (LK 10: 41-42)

Vaj Qhia pom tias Huab Tais Yes Xus lo lus hais rau Mas Tas yog lo lus peb yuav xav tsis txog, tiam sis Huab Tais Yes Xus yuav ntxeev peb tej kev xav.

“Peb yuav tau rov nug peb tias ua cas Huab Tais Yes Xus thiaj hais zoo li ntawd, ua cas Huab Tais Yes Xus tsis qhuas txog Mas Tas kev rau siab ntso lis ntau yam qav num tos txais Huab Tais Yes Xus, tab sis ho qhuas tias Mab Liab xaiv tau qhov zoo tshaj lawm.”

Vaj Qhia muab xav mas pom tias Mas Tas saib nws lub luag hauj lwm ua qhov loj dua kev zoo siab.

“Kev txais qhua tsis yog nyob hauv cov lo lus zoo xwb, tiam sis yuav tsum ua kom tus qhua pom tias nws yog tus neeg tseem ceeb tsim nyog lawv txais.” Vaj Qhia ntuas sawv daws, “Huab Tais Yes Xus paub zoo txog Mas Tas kev rau siab txais nws tab sis Huab Tais Yes Xus xav kom Mas Tas to taub tias qhov twg thiaj yuav zoo tshaj.”

Vaj Qhia nthuav ntxiv tias “Ntawm Mab Liab mas nws paub tias qhov zoo tshaj yog mloog Huab Tais Yes Xus hais lus.”

“Huab Tais Yes Xus cov lus tsis yog cov lus tsis tsheej xeeb, tiam sis Huab Tais Yes Xus cov lus yog lo lus qhia peb kov tau thiab txheem tau peb txoj sia, hloov tau peb txoj sia, tso tau peb txoj sia hauv dab phem qhov tsaus ntuj, yug peb txoj sia kev xyiv fab mus li. Yog li mas Mab Liab thiaj zaum mloog Huab Tais Yes Xus hais lus ua ntej yuav mus ua lwm yam qav num.”

Vaj Qhia rov ntuas tias kev muab sij hawm los mloog Huab Tais Yes Xus hais lus rau peb tsis tau rho peb tawm hauv kev rau siab ntso lis peb tej dej num. Thiab Vaj Qhia hais tias nyob rau lub zim txwv no mas neeg nrhiav tej lub sij hawm los nyob ntsiag to tau nyuaj kawg li. Li ntawd, nyob hauv lub caij ntuj sov no thiaj yog lub caij nyoog zoo cia rau sawv daws tau nthuav Ntawv Moo Zoo los nyeem, rub lub siab kom ntev maj mam nyeem cov qib lus hauv. Xav saib peb txoj sia zoo li cas, puas zoo xws li cov lus Huab Tais Yes Xus hais.

Tshwj xeeb mas peb yuav nug peb tias ‘thaum kuv pib dua lub neej hauv hnub tshiab kuv puas rau siab ntso lis kuv tej qav num, los yog kuv xub nrhiav Tswv Ntuj lo lus coj kuv lub neej?’

“Peb thov niam Mab Liab pab peb kom txawj xaiv qhov zoo tshaj, peb yuav tsis txhob muab qhov zoo tshaj ntawd tshem tawm ntawm peb mus.”

Add new comment

9 + 0 =