LUB CUAB YUAV HUAJ TXHAIJ YOG COV NEEG TXAWJ SIB HWM

Cov lus Vaj Qhia nthuav txog cov phaum laus neeg lub txiaj ntsim nyob hauv hnub tim 27 lub 4 hlis 2022 yog cov lus nyob hauv phau ntawv Luv. Lub ntsiab yog hais tias kev sib sau ib phaum neeg rau ib phaum neeg ua ib pawg tau yog qhia txog qhov tseeb ntawm lub cuab kev huaj txhaij thiab zeg zog kev tsav vam.

Hnub Plaub lub Lis Piam 2 caij Hla, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus muab zaj hais txog tus poj ntsuam Nos Es Mis hauv phau ntawv Luv los nthuav rau sawv daws to taub. Vaj Qhia hais rau tsoom ntseeg tuaj mloog nws nyob hauv lub tshav puam Leej Ntshiab Pob Zeb tias zaj xwm no yog ib zaj nthuav txog qhov zoo nkauj hauv neeg kev sib khaub zig nyob hauv lub cuab tau zoo kawg.

Vaj Qhia piav txog kev txheeb ze ntawm tus pog Nos Es Mis thiab tus poj niam npe hu ua Luv tias nkawd yog niam pog thiab nyab. Nkawd sib hlub thiab ib leeg pab txhawb ib leeg.

Nos Es Mis yog ib tug poj ntsuam nyob txawv teb txawv chaw thaum nws ob tug tub tau tso nws tseg. Txawm Nos Es Mis muaj kev tu siab, tsis kav nws kuj xav kom ob tug nyab rov mus nrog cov neej tsa nyob. Ntawm Nos Es Mis, mas nws yuav rov los nyob Npes Les Hes, nws lub qub zos.

Vaj Qhia nthuav tias qhov Nos Es Mis tau ua no yog cov hauj lwm nws hlub nws ob tug nyab.

Ntawv piav ntxiv tias Luv tsis kam rov mus nrog nws cov neej tsa nyob, nws yuav tsis tso nws niam pog nyob twm zeej ib leeg. Luv thov raws nws niam pog los nyob Yus Das teb, nws hais tias koj haiv neeg yuav yog kuv haiv neeg, koj tus Tswv Ntuj yuav yog kuv tus Tswv Ntuj.

Vaj Qhia nthuav tias vim Luv cov lus mas tus pog Nos Es Mis thiaj hla dhau nws txoj kev tu siab, nws thiaj xav qhib ib lub neej tshiab rau nws tus nyab Luv.

Ob tug poj niam no pib ua nkawd lub neej tshiab uas muaj Luv ua tus txhawb Nos Es Mis, thiab Nos Es Mis ua tus pab nrhiav tus txij nkawm tshiab rau Luv, tus ntawd yog Npuag Oos, tus yuav yug Os Npes. Os Npes ces txawm yog Yes Xes txiv ntag.

Raws li Vaj Qhia xav mas Nos Es Mis lub neej laus, nws paub txog kev xyiv fab thaum muaj feem pab kom phaum neeg tau yug dua tshiab.

“Nej saib mas! Thaum tus pog laus no hloov siab mas muaj ntau yam hwj huam tsheej xeeb tuaj zoo npaum cas. Nws hloov kev ua rau nws vim nws hlub cov phaum hluas, nws tsis xav kom lawv poob rau kev tu siab thiab txom nyem.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias muaj ntau tus niam pog tau ris lub npe tias tsiv tsaim thiab tsis nyiam tus nyab, tab sis nws yog ib leej niam, thiab tseem yuav yog ib leej pog thiab, qhov no yog yam zoo nkauj kawg nyob hauv lub cuab.

Vaj Qhia thov kom yim neeg thiab tus niam pog thau qhov zoo tshaj hauv lawv tawm los.

Vaj Qhia nthuav ntxiv tias zaj hais txog tus niam pog Nos Es Mis thiab tus nyab Luv qhia tau tias nyob hauv zaj Tswv Ntuj npaj tseg cia, yog peb ntseeg thiab sib hlub mas yuav pab kom peb hla dhau tej teeb meem tauj nphav peb.

Kev sib sau ib phaum neeg rau ib phaum neeg los ua ib pawg li no yog qhia txog qhov tseeb tias peb lub cuab muaj kev huaj txhaij thiab peb lub zos muaj kev tsav vam vim peb hwm cov neeg nyob koom nrog peb lawv lub meej mom thiab lawv lub paj tshab, tsis hais tus laus los tus yau.

Qhov kawg, Vaj Qhia xav kom sawv daws cim tseg cia tias “yog cov hluas qhib lawv lub siab los ua tsaug rau yam lawv tau txais, thiab yog laus pib ua lawv lub neej tshiab dua, mas yuav tsis muaj dab tsi los tav tau Tswv Ntuj lo lus foom kev huam vam rau sawv daws tau.”

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus taw qhia cov hluas kom kheev nrog lawv pog lawv yawg los yog niam tais yawm txiv tham, cov laus los kom lawv kub siab nrog cov hluas tham thiab. Yog ua li no mas thiaj yuav sib pab txhim kev sib haum xeeb thiab yuav tsim tau ib tug choj nyiaj choj kub zoo rau sawv daws txuag cia.

 

Add new comment

8 + 0 =