LUB CIM YUG YOG KOM PEB MUAJ ZOG PAB LWM TUS.

“peb txhob xav tias Huab Tais Yes Xus ua kom cov mov ntsu tuaj tau li cas,
tiam sis peb yuav tsum xav tias Huab Tais Yes Xus hlub cov neeg raws nws npaum cas.”

-Vaj Qhia Fas Ntshis Kus-

Hnub Chiv tim 2 lub 8 hli no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas cov ntseeg kom lawv rho lub hwj chim ntawm lub Cim Yug los txhawb dag zog kom paub khuv leej txog lwg tus neeg.
Ntawv Moo Zoo hauv Hnub Chiv Lis Piam 18 Caij Nruab Xyoos yog Mas Tais Ntawv Moo Zoo zaj 14 qib 13 txog 21, hais txog Huab Tais Yes Xus ua kom lub ncuav mov ntsu tuaj txaus sawv daws noj.
Ntawv Moo Zoo sau tias thaum Yes Xus caij nkoj mus rau ib qho chaw xu kev, muaj ib cov neeg raws Yes Xus qab. Txog caij yuav tsau ntuj, Yes Xus thiaj kom cov Thwj Tim nrhiav mov rau ib zeej tsoom noj.
Vaj Qhia hais tias : Qhov xwm no, yog  Huab Tais Yes Xus xav qhia nws cov Thwj Tim txog kev tsob hwb luag lwm tus.
Thaum Huab Tais Yes Xus hnov cov Thwj Tim hais tias tsuas muaj ncuav mov 5 lub thiab 2 tug ntses xwb, mas Huab Tais Yes Xus tsis hais kom cov neeg nyias mus nrhiav nyias noj. Huab Tais Yes Xus muab cov ncuav mov thiab 2 tug ntses ntais thiab kom cov Thwj Tim coj mus faib rau sawv daws.
“peb txhob xav tias Huab Tais Yes Xus ua kom cov mov ntsu tuaj tau li cas, tiam sis peb yuav tsum xav tias Huab Tais Yes Xus hlub cov neeg raws nws npaum cas.”
Vaj Qhia ntuas tias Huab Tais Yes Xus tsis yog muab nws cov lus los yug lawv txoj sia xwb, nws tseem nrhiav zaub mov rau lawv noj thiab.
Zaj Huab Tais Yes Xus ua kom cov mov ntsu tuaj no yog ib zaj qhia peb txog lub Cim Yug. Lub Cim Yug yog yug peb tus ntsuj plig kom muaj sia nyob mus li, yog cawm peb kom dim ntawm kev tshaib nqhis.
Vaj Qhia rov ntuas tias Huab Tais Yes Xus lub siab hlub mos nyoos thiab khuv leej sawv daws no qhia peb txog kev nyiam thiab kub siab pab luag tej. Yog li peb sawv daws yuav yoog raws Huab Tais Yes Xus lub siab khuv leej lwm tus.
Vaj Qhia thov kom sawv daws nug tus kheej tias peb xav li cas thaum hnov tej xwm piav txog tsov rog, kev quaj ntsuag, kev mob nkees. Peb puas nrog lawv tu siab thiab hlub lawv. Yog peb hlub lawv mas peb yuav tso siab rau Tswv Ntuj txoj kev nyiam thiab muaj cuab kav ntxiv lub zog rau lawv.

 

Add new comment

4 + 7 =